Jedi 27 Fevriye 2020

 

Priyè

Aksyon nou yo, tanpri, Granmèt, antan ou ap soufle, pran devan yo; epi antan ou ap ede, swiv yo; pou tout travay nou toujou komanse apati ou menm, epi antan l komanse, pou l fini gras a ou.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Detewonom 30, 15-20

Gade. Jodi a mwen mete devan nou lavi ak benediksyon yon bo , lanmo  ak madichon yon bo . Se nou ki pou chwazi.Sa m ap mande nou jodi a, se pou nou renmen Granmèt la, Bondye nou an, se pou nou viv jan li vle l la, se pou nou fè tout sa li mande nou fè nan komandman li yo, nan lod li yo ak nan regleman li yo. Konsa, n a gen lavi, n a gen anpil pitit. Granmèt la, Bondye nou an, va beni nou nan peyi nou pral pran pou rele nou pa nou an.Men, si nou vire do ba li, si nou derefize koute l, si nou kite yo pran tèt nou pou n al mete ajenou devan lot bondye, pou n al fè sèvis pou yo,m ap avèti nou depi koulye a: nou tout gen pou mouri. Nou p ap viv lontan nan peyi lot bo  larivyè Jouden kote nou pral antre pou nou pran pou nou an.Mwen pran syèl la ak latè a sèvi m temwen jodi a: Men li, mwen mete devan nou lavi yon bo , lanmo  yon bo , benediksyon yon bo , madichon yon bo  pou nou chwazi. Chwazi lavi tande, pou nou ka viv, nou menm ansanm ak tout pitit nou yo.Renmen Granmèt la, Bondye nou an. Koute l. Pa lage l menm, paske se li menm ki tout lavi nou, se li k ap fè nou viv lontan nan peyi Granmèt la te fè pwomès li t ap bay Abraram, Izarak ak Jakob, zansèt nou yo. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som: 1

 Ala kontantman pou moun ki met Granmèt la kom esperans li.

Ala kontantman pou moun ki pa ale nan reyinyon moun ki pa korèk yo, ki pa kanpe nan chemen pechè yo, ki pa chita nan asanble moun k ap moke yo, men se nan lalwa Granmèt la volonte l ye, se nan lalwa l la l ap kalkile lajounen ak lannwit.  

L ap tankou yon pyebwa ki plante sou bo  kouran dlo, k ap donnen fwi l nan tan li; li p ap pèdi fèy li, tout sa l ap fè ap reyisi.    

Se pa konsa pou moun ki pa k rèk yo, se pa konsa, men y ap tankou pousyè van ap voye jete. Sèke Granmèt la konnen chemen moun korèk yo: men wout moun ki pa korèk yo ap peri.    

Pwoklamasyon levanjil Fè penitans, se sa Granmèt la di;  peyi wa syèl yo toupre (Mt 4, 17)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 9, 22 25

 Apre sa, li di yo: Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen gen pou m soufri anpil. Chèf fanmi yo, chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo, yo yonn p ap vle wè mwen. Y ap fè yo touye mwen. Men, sou twa jou m ap leve soti vivan nan lanmo .Epi li di yo tout: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou li bliye tèt li. Se pou li chaje kwa l sou zèp l li chak jou, epi swiv mwen.Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, la sove li.Kisa sa ta sèvi yon moun pou l ta genyen lemonn antye, si l pèdi nanm li, oubyen si l detwi lavi li? An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Sakrifis yo, tanpri, Granmèt, panche sou yo ak bon kè, yo menm nou ofri sou lotèl yo ki sakre yo, pou, antan yo fè nou jwenn padon an kantite, yo bay non ou onè. Pa pouvwa

Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Antan nou resevwa benediksyon kado syèl la, n ap priye ou ak tout kè nou, Bondye ki gen tout pouvwa, pou kado sa a menm toujou sèvi nou koz padon ak delivrans. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè sou pèp Bondye a

Ou menm ki te fè pèp ou a konnen chemen lavi tout tan an, Bondye ki gen tout pouvwa, atravè yo, tanpri, se pou ou fè nou rive kote ou, ou menm limyè ki p ap manke a. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire