1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Jedi 20 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè

Granmèt, fè nou viv tout moman lavi nou nan respè pou non ou ki sen, li menm ki pa janm sispann gide sa yo ou anrasinen nan renmen ou. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Jak 2, 1-9

Frè m yo, nou menm ki gen konfyans nan Jezikri, Granmèt nou an ki gen tout pouvwa pou li, nou pa dwe gade sou figi moun.Sipoze de moun vin antre nan asanble nou, yonn gen yon bèl rechanj sou li ak yon bag an lo  nan dwèt li, lot la tou pov ak yon rad chire sou li.Si nou leve pou n  salye nonm ki gen bèl rechanj lan, epi nou di li: Misye, chita la nan bon plas sa a, epi si nou di pov la: Ou menm, kanpe bo  la a, osinon, chita atè bo  pye m lan,èske nou pa mete yon diferans nan mitan nou? Èske sa pa montre nou gen move lide nan tèt nou lè n ap jije moun?Frè mwen renmen anpil yo, tande sa byen: Bondye chwazi moun ki pov sou latè pou yo ka rich nan konfyans nan Bondye, pou yo ka jwenn posyon pa yo nan peyi li te pwomèt moun ki renmen l yo.Men, nou menm, se meprize n ap meprize moun pov yo! Èske se pa moun rich yo k ap kraze nou, k ap trennen nou nan tribinal?Se yo menm tou k ap pale bèl non Bondye ban nou an mal.Jan sa ekri nan Liv la, lalwa gran Wa a di: Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwop tèt pa ou. Si nou fè sa, nou fè byen. Men, si n ap gade sou figi moun, nou fè peche. Lalwa ap kondane nou pou dezobeyisans. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som:33

 Yon pov rele, Granmèt la koute l.

M ap fè konpliman pou Granmèt la tout tan, tout tan lwanj li nan bouch mwen. Nan Granmèt la nanm mwen ap jwenn konsiderasyon l, se pou pov yo tande, pou yo kontan.    

Fè lwanj Granmèt la avèk mwen, se pou nou leve non l anlè ansanm, Mwen chèche Granmèt la, li reponn mwen, anba tout sa k fè m pè, li delivre m.    

Gade nan direksyon l, n ap klere, fas nou p ap wont. P v sa a rele, Granmèt la koute l, anba tout tray li li sove l.    

Pwoklamasyon levanjil

 Alelouya. Pawol ou yo, Granmèt, se espri ak lavi; ou gen pawol lavi tout tan an.    Alelouya. (Jan 6, 63 c. 68 c)

Lekti nan levanjil daprè Mak ki sen 8, 27-33

Jezi pati apre sa avèk disip li yo; li ale nan tout bouk ki te nan rejyon Sezare Filip la. Antan yo t ap mache, li poze yo kesyon sa a: Ki moun yo di mwen ye en?Yo reponn li:  Gen moun ki di se Janbatis ou ye. Gen lot ki di ou se Eli; gen lot anko  ki di ou se yonn nan pwofèt yo.Li mande yo anko : Bon, nou menm, ki moun nou di mwen ye? Pyè reponn li: Ou se Kris la.Lè sa a, Jezi ba yo lod byen sevè pou yo pa di pèsonn sa.Apre sa, li komanse di disip li yo yon bann bagay. Li di yo konsa: Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen gen pou m soufri anpil. Chèf fanmi yo, chèf prèt yo, dirèktè lalwa yo, yo yonn p ap vle wè mwen. Y ap fè touye m. Men sou twa jou, mwen gen pou m leve soti vivan pami m  yo.Li t ap pale konsa aklè ak yo. Pyè rele l sou kote, li di li: Pa pale konsa non.Men Jezi vire tèt li, li gade disip li yo. Li pale sevè ak Pyè, li di li konsa: Wete ko  ou sou mwen, Satan! Paske, lide ou pa sou sa Bondye vle, men sou sa lèzom ta vle.

An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo Aksepte Granmèt, ofrann lwanj ak padon nou pote ba ou, konsa kè nou va ofri ou yon renmen ki koresponn ak renmen pa ou la.  Pa pouvwa Jezikri…  

Priyè apre kominyon     Gras ak ko  epi san Pitit ou a, nou vin yon l t moun; n ap mande ou, Granmèt, nan bon kè ou nou menm ou rachte, fè nou jwenn nan Way m ou an sa n ap selebre nan chak ekaristi. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire