TEL ::::: 1-857-312-8930

Jedi 19 Mas 2020

Jozèf ki Sen, mari Lavyèj Mari

Priyè

Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou mèvèy sove moun yo sove a, sa ou te konfye premye jèm yo bay sen Jozèf pou l pran swen yo ak fidelite a, Legliz ou a, gras a entèsesyon l, sèvi tout tan pou reyalize yo nèt. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan Dezyèm liv Pwofèt Samyèl 7, 4-5. 12-14. 16

Men, menm jou lannwit sa a, Granmèt la pale ak Natan, li di l konsa: Ale di David, sèvitè m lan, men sa mwen menm Granmèt la, mwen voye di l: Se pa ou menm ki pral bati yon tanp pou m rete. Lè lè a va rive pou ou mouri, lè y a antere ou, m ap pran yonn nan pitit ou yo, m ap mete l wa nan plas ou. M ap fè gouvènman l lan kanpe fèm.Se li menm ki va bati yon tanp pou mwen. M ap fè gouvènman l lan kanpe fèm pou tout tan. M ap yon papa pou li. Li menm l ap yon pitit pou mwen. Si li fè sa ki mal, m ap korije l tankou yon papa korije pitit gason li. Ap toujou gen moun nan fanmi ou chita sou fotèy la ap gouvènen apre ou, paske m ap fè gouvènman fanmi ou lan kanpe fèm pou tout tan. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm: 88

 Ras li ap dire pou tout tan.

Mizerikòd Granmèt la se tout tan n ap chante l, pou jenerasyon ak jenerasyon m ap anonse verite ou nan bouch mwen. Sèke mwen di: « Se pou tout tan mizerikòd la bati », nan syèl la mwen asire verite ou.  

« Mwen pase alyans mwen avèk sa a mwen chwazi a, mwen fè sèman bay David sèvitè m:
Pou tout tan mwen asire desandans ou a, m ap bati twòn ou an pou jenerasyon ak jenerasyon ».  

« Li menm l ap rele m : “Se papa m ou ye, Bondye m ak kachèt k ap sove mwen”. Pou tout tan m ap kenbe mizerikòd mwen pou li, alyans mwen an ap fidèl pou li ».  

Dezyèm moso Labib

Lekti nan liv Women yo 4, 13.16-18. 22

Bondye te pwomèt Abraram ak pitit pitit li yo pou l te ba yo tout latè pou eritaj. Bondye pa t fè pwomès sa a paske Abraram te fè sa lalwa mande, men paske Abraram te gen konfyans nan li. Se sa k fè Bondye te fè l gras.  Konsa, Bondye fè pwomès la pou moun ki gen konfyans nan li. Se sa k fè, pwomès la se yon favè Bondye pou tout pitit pitit Abraram yo, pa sèlman pou moun ki fè sa lalwa Moyiz la mande, men pou tout moun ki gen konfyans nan Bondye menm jan Abraram te gen konfyans nan li a. Abraram se papa nou tout, jan sa ekri nan Liv la: Mwen fè ou tounen zansèt moun anpil nasyon. Wi, Abraram se papa nou tout devan Bondye, li te mete konfyans li nan Bondye ki fè moun mouri yo leve vivan ankò, nan Bondye ki kreye tout bagay ki pa t la. Abraram te gen konfyans nan Bondye, li t ap tann pwomès la, malgre lè sa a li pa t gen okenn rezon pou l te tann ankò. Se sa k fè li tounen zansèt moun anpil nasyon dapre sa Bondye te di l: Pitit pitit ou yo va anpil. Se konsa, poutèt konfyans Abraram te gen nan Bondye a, Bondye fè l gras. Pawòl Granmèt la.

Pwoklamasyon Levanjil

Koulye a, se sa Granmèt la di, tounen vin jwenn mwen ak tout kè nou, paske mwen bon, mwen gen mizerikòd. (Jorèl 2, 12-13)

Lekti nan Levanjil ki sen daprè Matye 1, 16.18-21.24a

Jakòb te papa Jozèf. Se Jozèf sa a ki te marye ak Mari, manman Jezi yo rele Kris la. Men ki jan Jezikri te fèt. Mari, manman Jezi, te fiyanse avèk Jozèf. Anvan menm yo te antre nan kay ansanm, Mari vin twouve l ansent pa pouvwa Sentespri. Jozèf, fiyanse l la, te yon nonm debyen. Li pa t vle fè eskandal ak sa. Li te vle kase fiyansaj la san bri san kont.Li t ap kalkile sou jan li t apral fè sa lè li wè yon zanj Bondye parèt devan li nan dòmi. Zanj lan di li: Jozèf, pitit pitit David, ou pa bezwen pè pran Mari pou madanm ou. Paske, pitit l ap pote a se travay Sentespri.Li pral fè yon pitit gason. Ou a rele l Jezi. Se li menm ki pral delivre pèp li a anba peche l yo. Lè Jozèf leve nan dòmi an, li fè tout sa zanj Bondye a te di l fè: li pran madanm li lakay li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

N ap priye, Granmèt, pou, tankou sen Jozèf te mete bon devouman pou l sèvi sèl Pitit ou a ki pran nesans sot nan Vyèj Mari a, konsa nou menm tou ak yon kè nèt, nou merite sèvi sou lotèl ou yo. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Fanmi ou an, tanpri, Granmèt, ki gen kè l kontan nan gran fèt sen Jozèf la li menm ou konble ak manje ki sot sou lotèl sa a, defann li ak pwoteksyon tout tan an, epi kado ou yo ki nan li a, prezève yo avèk bon kè. Pa pouvwa Jezikri.