TEL ::::: 1-857-312-8930

Jedi 12 Mas 2020

Priyè

Bondye, ki fè moun retounen vin san fot epi ki renmen yo konsa, dirije kè sèvitè ou yo kote ou, pou, antan yo resevwa chalè Espri ou la, yo rete fèm nan lafwa a, epi yo reyisi nan aktivite a. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Jeremi 17, 5-10

 Men sa Granmèt a di ankò: -Madichon pou moun ki vire do ban mwen pou mete konfyans yo nan moun parèy yo, pou konte sou sa moun ap fè pou yo.Y ap tankou yon ti pyebwa nan dezè k ap pouse nan yon tè sèk, san dlo, nan yon tè sale kote pèsonn pa rete. Yo p ap janm wè zafè yo mache byen.Benediksyon pou moun ki mete konfyans yo nan Granmèt la, wi, pou moun ki mete tout espwa yo nan li.L ap tankou pyebwa yo plante bò larivyè, k ap plonje rasin li nan dlo. Li pa pè anyen lè sezon chalè rive, paske fèy li yo ap toujou vèt. Te mèt gen yon lane sechrès, sa pa fè l anyen, l ap toujou donnen.Pa gen anyen ki ka twonpe moun pase sa ki nan kè lòt moun. Pa gen remèd pou sa. Ki moun ki ka rive konprann sa k ap pase nan kè lèzòm? Mwen menm Granmèt la, mwen konnen tout lide ki nan tèt yo, mwen sonde santiman ki nan kè yo. M ap bay chak moun sa yo merite dapre jan yo mennen bak yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:1

Ala kontantman pou moun ki mete Granmèt la kòm esperans li.

Ala kontantman pou moun ki pa ale nan reyinyon moun ki pa kòrèk yo ki pa kanpe nan chemen peche yo, ki pa chita nan gwoup moun move plezantri yo, men se nan lalwa Granmèt la li mete volonte l, se nan lalwa l la l ap kalkile lajounen kou lannwit.  

L ap tankou yon pyebwa ki plante sou bò dlo k ap kouri, k ap bay fwi l nan sezon l; fèy li p ap tonbe, nenpòt ki sa l ap fè ap reyisi.  

Mechan yo pa konsa, yo pa konsa, men se tankou pousyè van an ap bwote. Sèke Granmèt la konnen chemen moun ki kòrèk yo, epi wout moun ki pa kòrèk yo ap peri.  

Pwoklamasyon levanjil

Ala kontantman pou moun ki kenbe pawòl Bondye a nan yon kè ki bon, ki dosil, y ap donen fwi nan payians (Lk 8, 15)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 16, 19-31

 Vwala, se te yon nonm rich ki te konn abiye ak bèl twal wouj e blan ki te koute chè. Chak jou, se te gwo fèt banbòch lakay li.Te gen yon pòv yo rele Laza ki te kouche nan papòt nonm rich la. Laza te kouvri ak malenng.Li te byen anvi plen vant li ak bagay ki t ap soti tonbe anba tab nonm rich la. Sa ki pi rèd, chen t ap vin niche malenng li yo tou.Pòv la vin mouri, zanj Bondye yo pote l mete bò kot Abraram nan syèl la. Nonm rich la mouri tou, yo antere li.Pandan l te kote tout mò yo ye a nan mitan soufrans, li voye je l byen lwen li wè Abraram ak Laza ansanm avèk li.Nonm rich la rele: Abraram papa, gen pitye pou mwen non! Voye Laza tranpe ti bout dwèt li nan yon ti tak dlò pou l mete yon frechè sou lang mwen, paske se pa ti soufri m ap soufri nan flanm sa a.Abraram reponn li: Pitit mwen, sonje byen: ou te resevwa tout bon bagay pa ou yo pandan ou te sou latè. Lè sa a menm, Laza te nan tout mizè li. Koulye a, li jwenn konsolasyon bò isit la, ou menm ou ap soufri.Epitou, gen yon gwo twou ki separe nou avè ou, konsa pa gen mwayen pou moun sot isit la pou y al jwenn ou, osinon pou moun ta soti kote ou ye a pou vin jwenn nou.Nonm rich la di li: Tanpri, Abraram papa, voye Laza kay papa mwen.Mwen gen senk frè. Mwen ta vle li al di yo jan bagay la ye pou yo pa vin isit nan touman sa a.Abraram reponn li: Yo gen Moyiz ak pwofèt yo pou avèti yo, se pou yo koute yo.Li di li: Non, papa Abraram, yo p ap koute. Men, si yonn nan mò yo al jwenn yo, y a chanje lavi yo.Lè sa a, Abraram di li: Si yo pa koute Moyiz ak pwofèt yo, yo p ap kite pèsonn lòt fè yo wè verite a. Li ta mèt yon mò ki ta leve vivan ankò, yo p ap koute li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Gras a sakrifis sa a, tanpri, Granmèt, fè obsèvans nou an vin sen, pou menm jan egzèsis karèm nan pwofite nou sou pa deyò a, li bay rezilta tou sou pa anndan. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Sakrifis sa yo, Bondye, se pou yo rete nan nou nan aksyon an, epi se pou yo solid nan travay la. Pa pouvwa Jezikri…