Fèt Premye Parèt Jezi

Limyè – Lapriyè – Idantite – Liberasyon

  • Premye Lekti: Izayi chapit 60 vèsè 1 rive 6
  • Sòm 72 vèsè: 1 rive 2 + 7 rive 8 + 10 rive 11 + 12 rive 13
  • Dezyèm Lekti: Lèt Pòl pou moun Efèz yo chapit 3 vèsè 2 rive 3 + 5 rive 6
  • Levanjil: Matye chapit 2 vèsè 1 rive 12.

Zanmi yo,

Jodiya se fèt Rwa Maj oswa fèt premye parèt Jezi. Nou pral reflechi sou 4 eleman: Limyè, Lapriyè, Idantite ak Liberasyon.

Limyè: Premye lekti a prezante n 2 kan: limyè ak fènwa

  1. Limyè pou sila ki tap soufri a, sila yo tap pèsekite a, sila yo tap pran plezi sou li a. Jezi parèt pou kanpe ak yo epi ba yo espwa.
  2. Fènwa chita kay vwazen an. Ou menm ki tap toupizi lòt la ak otorite w. Ou menm ki pa peye malere a ase pou travay li. Ou menm ki pa vle padone. Ou menm ki pa peye dèt ou. Ou menm kap tiye oswa pale moun mal. Ou menm kap fè parese, ki pa vle travay, ni etidye. Fènwa blaye sou ou.

Lapriyè: Sòm 72 mande n lapriyè, pou tout moun ki sou tèt nou. Si nou vle Prezidan, Pastè, Pè, Sipèvizè, Mari oswa Madanm nou bon. Sispann plenyen sou sa yo fè n. Mete jenou n atè, epi lapriyè chak jou, pou konvèsyon kè yo.

Idantite: Legliz se nou, nou se Legliz! Pòl nan 2e lekti a, pale sou revelasyon. Sa vle di, Bondye chwazi nenpòt moun li vle, pou fè konnen mistè li yo. Pèson, menm Pap la oswa chèf Legliz Pwotestan yo, pa ka di, se yo sèl ki konnen verite sou Bondye. Kifè, reklame kat idantite Papa w la, depi jodiya. Pa egzanp, nou menm Kretyen, nou gen tandans di moun ki nan Vodou, pa konn Bondye. Nou bannann! Malere Vodouyizan yo, chita sou menm tab ak Bondye chak jou. Yo fè pati klas Blan Fransè tap esplwate onon relijyon. Nou menm dirijan Kretyen jodiya, nap fè bèl pwojè sou tèt yo, ak pitit yo, pou n kite yo nan mizè. Se sak fè, yo ponkò ka anbrase relijyon Kretyen an, paske yo wè, ni mwen menm ak ou menm se Magouyè. Sa nap di yo, nou pa pratike yo. Vodou a rete, sèl ti zam yo genyen, pou defann tèt yo devan tout kalite Kolonizatè.

Liberasyon: Limyè, zetwal, se sa ki siy Bondye. Si wap viv nan kay ak yon gason oswa yon fi, moun sa pa respekte w, lap pran moun sou ou; fò w ta poze tèt ou kesyon. Si kay la se joure tout tan, timoun ap viv nan kè sere; Ti Jezi pa abite ladan l. Se ta menm jan, nan travay oswa gwoup Legliz yo. Gen 2 Pè Ayisyen ki denonse, kijan Pè nan Sosyete Misyonè Afriken (SMA), fè yo pase maswife. Gen youn ki menm kriye. Èske Ayisyen parèy nou, ka aplodi Levanjil yap pote a? Malerezman, anpil lòt Ayisyen ap fè Tisousou devan yo. Zetwal ki tap gide Maj yo, se zetwal nouvèl evanjelizasyon an. Nou tout se Pitit Bondye! Nou gen menm dwa nan Legliz la, pèsonn pa ka mete nou deyò. Chak 5 kòb ou bay nan Legliz Katolik depi w piti, ou kontribye peye menm kay Vatikan. Pastè nou yo, pa ta dwe konsidere Legliz la, kòm byen pèsonèl yo, paske se ou menm fidèl, kap pote lajan chak semèn pou fè l mache.

Nan mitan krèch la, gen Mari kòm fi ki chita san di yon mo. Nan kèk vil peyi Irlande ak Puerto Rico, yo fete Nwèl fi yo jodiya. Ilandè yo rele l: “Nollaig na m Ban”. Jou sa, tout medam yo ap fete antre yo; gason yo fè manje epi okipe timoun ak bèt. Paske yo di se pa sèlman gason tankou Rwa Maj, Gadyen mouton, Zanj gason ki te vin adore Bondye. Medam yo te adore Jezi tou.  Se fi ki plen Legliz yo epi ki fè pifò travay entelektyèl ak fizik nan Legliz la. Fòk gen liberasyon! Gen yon powèm Mary Hoffman ekri pou konpare Rwa Maj yo ak Fi ki ta Rèn Maj. Li rele l:

3 Rèn ki Saj

Si se te 3 Rèn Maj ki tap chèche kote Jezi ye,

Yo tap jwenn bon jan direksyon.

Yo tap rive alè.

Yo tap ede Mari delivre ti bebe a.

Yo tap netwaye pak bèt la.

Yo tap fè manje pou Mari ak Jozèf epi lave bibwon pou ti Jezi.

Yo tap pote kado malere ki fenk akouche bezwen,

Konsa tap gen vrè lapè sou tè a.

                                                     Bonn Fèt Rwa/Rèn Maj!

Marie Philomène Péan, D.Min, BCC.,  gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplèn. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.

 

 

Laisser un commentaire