TEL ::::: 1-857-312-8930
‘M pap kite pou ou. Se ou k pou kite pou mwen’.
Repons: Dyalòg – Asirans – Misyon
 
– Premye Lekti: Izayi chapit 42 vèsè 1 rive 4 + 6 rive 7
– Sòm 29 vèsè: 1 rive 2 + 3 rive 4 + 9 rive 10
– Dezyèm Lekti: Travay Apot yo chapit 10 vèsè 34 rive 38
– Levanjil: Matye chapit 3 vèsè 13 rive 17
Zanmi yo,
Jodiya nap pale sou 3 pwen: Dyalòg, Asirans ak Misyon.
 
Dyalòg:
Èske vèsè Levanjil sa konn frape nou? Lè Jezi ak Janbatis ap poze tèt yo kesyon, kilès kap kite pou lòt? Sak fè 2 kouzen yo, pat antann yo anvan nan koridò, anvan y al diskite devan piblik la? Si koze a pran lari, si istwa ekri l, se paske yo pat fè l an sekrè.
 
Sak fè Pè yo, pa pale nan sakristi, anvan yo joure sou lotèl la? Sak fè Pè Administratè a, refize pale ak Anplwaye l nan biwo, malgre anplwaye a mande l dyalòg konbyen fwa? Pè a chwazi lotèl la, pou l met dezòd. Si Moris Siksto te la, li tap di: « Channmas, ala kote, gen koze papa!». Sanble pa gen dirijan ankò nan Legliz la, pou mete lòd nan dezòd. Pa mande m koze, ann kontinye.
 
Pwen nou vle devlope jodiya, se dyalòg. Ap toujou gen bagay ki rive pou 2 moun pa fin wè klè nan nenpòt pwojè, fanmy oswa òganizasyon. Men èske, fòn divize pou sa? Èske n ka dyaloge?
 
Zanmi, mezantant divize fanmy, gwoup ak sosyete. Ann pran egzanp sou 2 kouzen sa yo. Jezi ak Janbatis, te gen dwa pase tout jounen ap diskite sou yon ti bagay: batize m, m di w non; se ou k pou batize m. Men Janbatis sede pou Jezi epi syèl la louvri. Dyalòg louvri tout pòt, nan nenpòt sosyete, fanmy, travay ak Legliz, kote Kretyen rete. Ann dyaloge!
 
Asirans :
Dènye fraz nan 2e lekti a, frape m. Pòl di: Bondye te avèk Jezi, se sa ki fè, li tap opere tout mirak sa yo. Sa fè m sonje lè Anj Gabriyèl te di Mari: «Granmèt la avèk ou ». Nan lamès, Pè a di Fidèl yo: « Granmèt la avèk nou tout ». Si n te ka reflechi sou koze sa, nou sitèlman tap gen asirans, sou Bondye ki toujou kanpe ak nou, nan bon tankou move tan; nou pa tap menm di m bonjou. Imajine w, si Prezidan Jovenèl di: Peyi Larisi, Lachin, Etazini, peyi Ewòp yo, Amerik Latin, Vatikan, Kontinan Afriken yo, elatriye, tout peyi sa yo ak li. Yo vle ede l devlope Ayiti nan yon lane, san enterè. Èske n pa tap kwè l?
 
Sovè Izayi anonse a, se yon Nèg ki pa gen patipri. Li renmen tout pitit epi li vle wè byen pou tout moun. Vwa Bondye pale nan Sòm la. Li pale nan Levanjil la tou. Li mande n, pou n koute Jezi epi mache ak li. Men, fòn reklame kat didantite nou, kòm pitit Bondye. Kifè misyon Jezi te genyen depi 2 mil ane a, se nou ki pou kontinye l. Se nou ki pou pote banyè a, pou n al retire moun yo nan mizè espirityèl ak fizik, nenpòt kote yo ye. Sonje sa Sent Tereza, moun peyi Avila di nou:
 
Misyon:
Jezi pa gen kò sou tè a, esèpte kò pa w.
Li pa gen pye ak men sou tè a, esèpte pa w yo.
Èske w ka prete l zye w, pou l montre kè sansib li, pou tout pèp sou latè ?
Se ak pye w lap mache, pou l fè apostola.
Se ak men ou yo, li bay benediksyon.
Se ou ki men l, pye l, zye l. Se ou ki kò l.
Jezi pa egziste ankò sou tè a, men lap viv nan ou. Li konte sou ou.
 
                                                      Bon travay – Bon Misyon – Sonje batèm ou!