Dimanch 23 Fevriye 2020 (koulè blan)

Setyèm Dimanch Tan Òdinè

Priyè

Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, antan nou toujou ap kalkile sa k rezonab, nou chèche sa k fè ou plezi, ni nan pawol, ni nan aksyon.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Nan Liv Levitik 19, 1-2; 17-18 Granmèt la di Moyiz: « Al pale ak tout ras pitit Izrayèl  yo, di yo  konsa: se pou nou sen, paske mwen menm Bondye nou an, mwen sen. Se pa pou ou gen lide fè frè ou mal. Men, se pa pou pè di moun k ap viv menm kote avè ou, sa li fè ki mal; pou ou pa reskonsab peche l yo. Ou p ap fè revanj, ni ou p ap kenbe nan kè, moun menm peyi avè ou. Ou ap renmen pwochen ou, menm jan ak pwop tèt pa ou. Se mwen ki Granmèt la! » Sa se Pawol Bondye ki gen tout pouvwa.

Meditasyon Som: 102 (103)

 Granmèt la bon, li gen kè sansib.

Se pou m fè konpliman pou Granmèt la, se pou m fè konpliman ak tout kè m, pou non li ki sen anpil. Se pou m fè konpliman pou Granmèt la, m pa ka bliye tout sa l fè pou mwen!  

Paske li padone tout peche m yo, li geri tout maladi m yo; li reklame m, lè yo vle antere m, li fè m wè  jan li renmen m, jan kè l sansib pou mwen. 

Granmèt la dou, li gen bon kè, li pa fè k lè fasil, li p ap janm sispann renmen nou. Li pa aji avèk nou jan nou ta merite l, li pa fè nou peye peche n yo. 

Menm jan kote solèy la leve a, byen lwen ak kote l kouche a, se konsa li retire peche n yo, li voye yo byen lwen. Menm jan yon papa sansib pou pitit li, se konsa Granmèt la sansib, pou moun ki genyen l krentif. 

Dezyèm moso labib

Nan premye Lèt apot Pol ekri Legliz Korent yo 3, 16-23

Frè m ak sè m yo, pa bliye, nou menm nou se kay sakre Granmèt la. Pa bliye, Lesprisen an abite nan kè nou. Si yon moun kraze kay sakre Bondye a, l ap peri tou. Reyèlman vre, kay sakre Bondye a, se yon bagay ki apa pou li, e se sa nou ye  vre. Pinga pèsonn twonpe tèt li, si yon moun pami nou kwè li gen lespri, jan sosyete a konprann sa, pito l tounen moun sot, pou l kapab vin nèg lespri tout bon vre. Reyèlman vre, moun lèzom pran pou save, se moun sot devan Bondye. Labib la di: « Bondye pran moun lespri yo nan pwop fent yo. » Li di toujou: « Bondye konnen ki kalkil moun lespri yo ap fè, e li konnen se tenten. » Konsa, pinga pèsonn vante tèt li poutèt tèl moun osinon tèl lot. Paske tout bagay se pou nou: Ni Pol, ni Apolos, ni Pyè, ni tè a, ni lavi, ni lanmo , ni sa ki la kounye a, ni sa k ap vini, tout se pou nou. Men nou menm, se pou Kris la nou ye, e Kris la menm, se pou Bondye. Sa se Pawol Bondye ki gen tout pouvwa.

Pwoklamasyon levanjil

 Alelouya, Alelouya Moun ki swiv sa Granmèt la di, Renmen Bondye a, ap anfom lakay li. Alelouya.  

Lekti nan levanjil dapre

Matye ki sen 5, 38-48

Pandan Jezi te sou mon nan ak patizan l yo, Li di yo: « Nou konnen yo te konn di: Grenn je pou grenn je, kout dan pou kout dan. Mwen menm, men sa m di nou: Pa tire revanj sou mechan an; e si yon moun ta ba ou yon souflèt sou bo  machwè dwat la, pare bo  machwè goch la pou li. Si yon moun ta vle rele ou nan tribinal pou l pran chemiz ou, kite vès ou ba li tou. Si yon moun vle fose ou mache distans yon kilomèt, mache 2 kilomèt avè l. Bay moun ki mande ou. Pa vire do bay moun ki vle prete nan men ou. Nou tande yo te konn di: Ou a renmen pwochen ou, ou a rayi lènmi ou. Enben mwen menm mwen di  nou: Renmen lènmi nou yo; Lapriyè pou moun k ap pèsekite n. Konsa n a tounen vrèman pitit Papa n ki nan syèl la; li fè solèy leve sou malveyan, ni sou bon moun, li fè lapli tonbe ni sou moun debyen, ni sou moun ki fè sa ki mal. Si se moun ki renmen nou, nou renmen, ki rekonpans nou merite? Ato , pechè tout moun konnen yo, pa fè sa tou? Epi, si se frè nou ase, nou di bonjou, sa nou fè pase sa? Ato , moun ki pa kwè yo pa fè sa tou? Se pou sa nou menm, se pou n chèche vin bon nèt, menm jan Papa nou ki nan syèl la bon nèt. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Bondye a.

Yon ti refleksyon

Nan lalwa Moyiz la nou kapab di lejitim defans se yon bagay ki sakre. Sa vle di sa moun nan fè w la ou sipoze fèl li tou pou kapab vanje e jwenn jistis. Si l pete yon grenn jew, fow pete pa l tou. Si l te rache yon dan w, ou dwe rache yon dan pa l tou. Sepandan jan de sitiysayon sa yo pa pwodui lot bagay ke yon sik vyolans a lenfini. Se pou sa li te repont zak vyolans yo pa non-vyolans. Men Jezi an bon entelijan, gen tan konprann ke pou rezoud pwoblèm vyolans lan, ou pa ka nan komèt vyolans. Se yon lot estrateji pou nou itilize. Se pou sa li pwopoze lanmou, padon, rekonsilyasyon ak mizerikod pou nou kapab amelyore relasyon moun ak moun. Nan dinamik sa a, se lanmou an ki o sant e se li ki nannan bon jan relasyon fratènèl la. Nan lit Gandi t ap mennen pou te libere Peyi Lend lan, li te dekouvri ke si nou kontinye ak sik vyolans lan, n ap debouche sou yon sosyete kote tout moun avèg, mazora, san pye, san bra, elatri e An Ayiti kote nou rankinye, nou souvan ap di tout tan di liv tè pa tonbe sou lestomak nou nou pap janm byen ak entèl. Se mantalite sa a ki fè nou pa ka mete tèt ansanm pou nou amelyore kondisyon lavi moun an Ayiti. Mantalite sa a kraze anpil fanmi ak bon jan relasyon zanmitay. Jezi envite n renmen men moun ki pa renmen nou, sila yo ki ap ban nou dan di yo. Imajine nou, si se sèlman moun ki renmen nou, nou renmen, nou pa fè okenn diferans ak yon lot non ki pa kretyen, paske menm moun nou te ka di pi gwo malfektè oubyen asasen an, li renmen fanmi l, ak lot akolit li yo. Lanmou Jezi mande n pou n viv la, li viv li, lè menm sou lakwa a li padone moun ki tap oprime l oubyen maltrete l yo. Donk li ijan pou nou renmen ènmi nou yo si nou vle pwouve nou se kretyen. Se pa yon demach ki fasil, men sepandan nou kapab antreprann chimen an. Jezi li menm li ap kenbe men nou pou nou avanse sou chimen frajil sa yon fason pou n ka byen repare e konsolide relasyon nou yo avèk bon jan lanmou, mizerikod epi depasman de tèt nou.

Priyè sou ofrann yo  

Antan n ap chèche mistè ou yo, Granmèt, nan sèvis nou dwe ou yo, n ap priye ou ak tout kè nou, pou sa n ap ofri an lonè ou la, li pwofite nou pou fè nou sove .Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Fè nou gras, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou nou pwofite rezilta bagay sa a nou jwenn avalwa l la nan mistè sa yo. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire