TEL ::::: 1-857-312-8930

Dimanch 15 Mas 2020

Twazyèm Dimanch Karèm

Priyè

Bondye reyalizatè tout mizerikòd ak tout kalite sa k bon, ou menm ki te montre remèd peche yo nan jèn, priyè, ak charite, vire je ak bon kè sou deklarasyon sa a kote nou rekonèt nou pa anyen an, pou nou menm ki rabese konsyans nou an, nou toujou jwenn soulajman mizerikòd ou. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan Liv Egzòd 17, 3- 7

Pandan pèp Izrayèl la te nan dezè a, zòn Refidim, li te swaf dlo. Li pran babye kont Moyiz li di : « Poukisa ou fè nou soti nan peyi Lejip pou vin fè swaf dlo touye nou ansanm ak tout bèt nou, ansanm ak pitit nou yo ?” Moyiz pale ak Granmèt la, li di : « Sa pou m fè ak pèp sa a ? Li prèt pou kraze m anba kout wòch. » Granmèt la reponn Moyiz, li di : « Pran devan pèp la ansanm avèk ou kèk grandèt respektab nan Izrayèl. Pran baton ou te frape larivyè a nan men ou, epi ale. Mwen menm m ap la devan ou sou wòch mòn Orèb la. Ou a frape blòk wòch la, dlo va soti, epi pèp la va bwè. » Moyiz te fè konsa vre an prezans grandèt respektab Izrayèl yo. Yo rele kote sa a: Masa (sa vle di rebelyon) ak Meriba (sa vle di akizasyon) Paske pèp la te fè rebelyon la Epi yo te akize Granmèt la, lè yo te di : « Èske Granmèt la la nan mitan nou toutbon vre, oubyen li pa la ? » Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Meditasyon Sòm 94 (95)

* Pa fèmen kè nou di jodi a se pou n koute vwa Granmèt la !

Vini, an n pouse rèl kontantman pou Granmèt la An n rele viv blòk wòch pwoteksyon nou an, delivrans nou! An n al jwenn li pou di li mèsiAvèk tout pi bèl ochan nou yo, an n bat bravo rele viv pou li !R/

Antre, an n bese tèt nou, an n met ajenou, an n pran tan fè sèvis Granmèt la ki fè nou. Li se Bondye nou toutbon vre Nou se pèp l ap MennenTankou yon bann mouton l ap kondi. R/

Jodi a, èske n ap koute pawòl li ? « Pa fèmen kè nou di tankou nan dezè a,tankou jou nou te sonde m, nou te eseye m kote gran papa nou yo te sonde m, eksite m, e poutan, yo te wè sa m  ka fè. R/

Dezyèm moso labib

Lekti nan Lèt apot Pòl ekri Legliz Wòm lan 5, 1-2;5- 8

Frè m ak sè m yo, Bondye fè nou vin debyen gras a lafwa, konsa nou vin gen kè poze devan Bondye granmesi Jezikri Granmèt nou. Se li menm ki pèmèt n ap jwi favè sa a n ap jwi a gras a lafwa nou. Se yon lwanj pou nou dapre nou gen espwa rive nan bèlte Bondye nan syèl la. Epi nan pwen mwayen pou nou pran desepsyon paske Lesprisen an Bondye ban nou an ap fè nou renmen l jous nan fon kè n. Pandan nou potko kapab fè anyen, Kris la te mouri pou nou menm ki koupab nan tan Bondye te fikse a. Li deja difisil pou aksepte mouri pou yon moun kòrèk, petèt nou ta ka bay lavi nou pou yon moun debyen. Men sa k montre nou Bondye renmen nou vre se dapre Jezikri mouri pou nou etan  nou te nan peche. Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Pwoklamasyon levanjil

Lwanj ak konpliman pou ou Kris, bon konprann Bondye vivan k ap toujou la. Lwanj ak konpliman pou ou, Granmèt. Se ou menm Granmèt ki Sovè tè a! Ban nou dlo lavi a konsa nou p ap janm swaf ankò.

Lwanj ak konpliman pou ou Kris, bon konprann Bondye vivan k ap toujou la. Lwanj ak konpliman pou ou, Granmèt.

 
Lekti nan levanjil dapre Jan ki sen 4, 5- 42

Jezi te rive nan yon vil Samari yo rele Sika,Toupre teren Jakòb te bay Jozèf pitit gason li. Se la pi Jakòb la ye. Vwayaj la te fatige Jezi, li te chita bò pi a. Li te vè midi konsa. Yon madanm Samari vin parèt pou tire dlo. Jezi di li : « Banm bwè yon ti dlo tanpri.» Patizan yo menm te pati nan vil la al achte manje. Madanm Samari a di l: “Kouman ou menm jwif, fè mande m dlo pou bwè, mwen menm ki moun Samari ?» (Paske Jwif pa mele ak moun Samari) Jezi reponn li: « Si ou te konn kado Bondye a, si ou te konn kilès k ap mande ou ti dlo a, se ou menm ki ta mande l, epi li ta ba ou dlo lavi a. » Madanm nan di l: «Men Mèt, ou pa gen anyen pou tire dlo, e pi a fon anpil. ak kisa ou t ap pran dlo lavi a? Èske ou pi gran pase papa nou Jakòb ki te fè pi sa a pou nou? Se ladann ni li menm, ni pitit li ni bèt li yo te konn bwè» Jezi reponn li: «Tout moun ki bwè dlo pi sa a ap toujou swaf; men moun ki bwè dlo mwen menm m ap bay la, p ap janm swaf ankò. Epi dlo m ap bay la va tounen sous dlo k ap koule pou lavi ki p ap janm fini an. » Madanm nan di l: «Enben Mèt, ban m nan dlo sa a pou m pa janm swaf ankò, konsa m p ap bezwen vin chèche dlo isit la ankò.» Jezi di l : « Al chèche mari ou mennen vini.” Madanm nan di l: “Mwen pa gen mari.” Jezi di l: « Ou gen rezon di ou pa gen mari. Paske ou te genyen senk deja, epi sa ou genyen kounye a li pa pou ou. Konsa ou pale verite.» Madanm nan di l: Mèt, mwen kwè byen ou se yon pwofèt.Tanpri esplike m: zansèt nou yo te sèvi Bondye sou mòn ki la a. Epi Jwif yo menm di se Jerizalèm Kote pou fè sèvis Bondye a ye. » Jezi reponn li : « Ou mèt kwè m, Madanm. Lè a rive pou se pa ni sou mòn sa a ni Jerizalèm pou fè adore Papa a. Ou menm ak moun ou yo nou sèvi sa nou pa konnen. Nou menm ak moun pa n yo, nou sèvi sa nou konnen, paske delivrans la, se nan pèp Jwif la la soti. Lè a rive epi se kounye a, moun k ap sèvi Papa toutbon vre a va sèvi l nan lespri ak nan verite. Reyèlman vre se moun ki sèvi konsa yo Papa a ap chèche. Bondye se lespri, moun ki sèvi li, se nan lespri  ak nan verite pou yo sèvi l. » Madanm nan di l konsa: «Mwen konnen byen sila yo rele Kris la genyen pou l vini. Lè l vini, l a fè n konnen tout bagay. »  Jezi di l : « Sila a, se mwen menm k ap pale avè ou la. » Pandan y ap pale toujou, patizan l yo vin rive. Yo te sezi wè l ap pale ak yon fi. Men pèsonn pa t mande l: Kisa ou te bezwen, oubyen poukisa ou ap pale avèk madanm nan. Madanm nan menm tou kite krich li a la, li tounen lavil la al di moun yo: « Vin wè yon nonm ki di m tout sa m fè. Èske se pa li menm ki Kris la? » Moun yo kite vil la y al jwenn Jezi. Pandan tan sa a, patizan l yo di l: « Mèt, vin manje. » Men Jezi di yo: “Mwen menm, mwen gen yon manje pou m manje. Se yon manje nou pa konnen. » Patizan yo t ap poze tèt yo kesyon : “èske yon moun te pot manje ba li.” Li di yo konsa: “Manje pa m se fè volonte sila ki voye m nan epi fè travay li. Èske nou pa konn di: nan kat mwa ankò rekòt la pral rive? Mwen menm mwen di nou, leve je nou gade jan jaden yo pare pou rekòt. Depi kounye a moun ki fè rekòt la deja touche lajan li. L ap sanble danre l pou lavi ki p ap janm fini an. Moun ki plante a kontan menm jan ak moun ki rekòlte a. Pwovèb la di byen: ‘Yon moun plante, yon lòt rekòlte.’ Mwen voye nou al rekòlte kote nou pa t travay. Lòt moun te travay epi nou menm nou rekòlte travay yo.”Anpil moun Samari kwè nan Jezi poutèt madanm nan te sèvi temwen ak pawòl sa: «Li te di m tout sa m fè. » Lè moun Samari yo rive kote Jezi, yo envite l rete lakay yo. Li rete la de jou. Gen pi plis moun toujou ki kwè nan li poutèt pawòl li. Epi yo di madanm nan : “Se pa poutèt pawòl ou yo nou kwè ankò, se paske nou tande l nou menm epi nou konnen Sila a se Sovè tè a toutbon vre. » An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Bondye a.

LEKTI     LEVANJIL   PI    KOUT

Lekti nan levanjil dapre Jan ki 4, 5-15, 19b-26.39a. 40-42

Jezi te rive nan yon vil Samari yo rele Sika, Toupre teren Jakòb te bay Jozèf pitit gason li. Se la pi Jakòb la ye. Vwayaj la te fatige Jezi, li te chita bò pi a. Li te vè midi konsa. Yon madanm Samari vin parèt pou tire dlo. Jezi di li : « Ban m bwè yon ti dlo tanpri.» Patizan yo menm te pati nan lavil la al achte manje. Madanm Samari a di l: «Kouman ou menm ki jwif, fè mande m dlo pou bwè, mwen menm ki moun Samari ?» (Paske Jwif pa mele ak moun Samari) Jezi reponn li: « Si ou te konn kado Bondye a, si ou te konn kilès k ap mande ou ti dlo a, se ou menm ki ta mande l, epi li ta ba ou dlo lavi a. » Madanm nan di l: «Men Mèt, ou pa gen anyen pou tire dlo, e pi a fon anpil. Ak kisa ou t ap pran dlo lavi a?  Èske ou pi gran pase papa nou Jakòb ki te fè pi sa a pou nou? Se ladan l ni li menm, ni pitit li ni bèt li yo te konn bwè. » Jezi reponn li : «Tout moun ki bwè dlo pi sa a ap toujou swaf; men moun ki bwè dlo mwen men m ap bay la, p ap janm swaf ankò. Epi dlo m ap bay la va tounen sous dlo k ap koule pou lavi ki p ap janm fini an.» Madanm nan di l : « Enben Mèt, ban m nan dlo sa a pou m pa janm swaf ankò, konsa m p ap bezwen vin chèche dlo isit la ankò. » Jezi di l: « Al chèche mari ou mennen vini.” Madanm nan di l: “Mwen pa gen mari.” Jezi di l: « Ou gen rezon di ou pa gen mari. Paske ou te gen senk deja, Epi sa ou genyen kounye a li pa pou ou. Konsa ou pale verite. » Madanm nan di l : Mèt, mwen kwè byen ou se yon pwofèt. Tanpri esplike m: zansèt nou yo te sèvi Bondye sou mòn ki la a. Epi Jwif yo menm di se Jerizalèm Kote pou fè sèvis Bondye a ye. » Jezi reponn li : « Ou mèt kwè m, Madanm. Lè a rive pou se pa ni sou mòn sa a ni Jerizalèm pou fè adore Papa a. Ou menm ak moun ou yo nou sèvi sa nou pa konnen. Nou menm ak moun pa n yo, nou sèvi sa nou konnen, paske delivrans la, se nan pèp Jwif la  la soti. Lè a rive epi se kounye a, moun k ap sèvi Papa toutbon vre a va sèvi l nan lespri ak nan verite. Reyèlman vre se moun ki sèvi konsa yo Papa a ap chèche. Bondye se lespri, moun ki sèvi li, Se nan lespri ak nan verite pou yo sèvi l.» Madanm nan di l konsa : « Mwen konnen byen sila yo rele Kris la genyen pou l vini. Lè l vini, l a fè n konnen tout bagay.» Jezi di l : « Sila a, se mwen menm k ap pale avè ou la.» Anpil moun Samari kwè nan Jezi poutèt madanm nan te sèvi temwen ak pawòl sa: «Li te di m tout sa m fè. » Lè moun Samari yo rive kote Jezi, yo envite l rete lakay yo. Li rete la de jou. Gen pi plis moun toujou ki kwè nan li poutèt pawòl li. Epi yo di madanm nan : “Se pa poutèt pawòl ou yo nou kwè ankò, se paske nou tande l nou menm epi nou konnen Sila a se Sovè tè a toutbon vre. » An nou fè lwanj pou pawòl Granmèt la.

Yon ti refleksyon

Frè m ak sè m yo, Jezi di: “Si yon moun bwè nan dlo m ap ba li a, li p ap janm swaf ankò”. Menm jan ak dimanch pase, litiji twazyèm dimanch la ap ede n prepare nwit Pak la kote n pral renouvle pwomès Batèm nou. Poutèt sa a, Jodi a m envite n medite sou 3 pwen.

Premye a se deklarasyon lafwa nan nivo pèsonèl ak kominotè (eklezyal Madanm Samari a deklare lafwa l nan Jezi. E finisman levanjil la (Jn 4,5-42) montre nou kòman Samariten yo declare lafwa yo nan Jezi kòm Sovè tè a, menm jan jou batèm nou, nou menm oubyen papa ak manman nou, parenn ak marenn nou deklare lafwa pou nou. Nou ka mande jounen Jodi a èske gen lafwa ankò. Lè n ap gade sa k ap pase, lè n ap tande sa k ap rive, nou menm kretyen, nou ta dwe kesyone n ki kalite lafwa Jezi ap tann nan menm Jodi a?

Lè Jezi mande madanm nan dlo a, li di banm bwè. Se plis nanm li Jezi mande l. E sou Kwa a tou, Jezi ap di “Mwen swaf” (Jn 19,28; cf. Jn 4,7). Lè sa se vinèg y ap ba li. Men se plis nanm nou li te swaf, se plis konvèsyon bouwo yo li te vle. Epi, jan Paskal di sa a, “Jezi ap kontinye swaf konsa toujou joustan tè a rive nan dènye bout kous li”. Frè m sè m, Jezi swaf nanm ou, li swaf lavi w. Li swaf yon lòt reyalite pou Ayiti. Men lòt reyalite sa ap tounen reyalite si tout fwa nou kite Jezi pase swaf li nan kè nou.

Samaritèn nan t ap chache dlo. Men Jezi pwomèt li dlo vivan an. Konsa tout moun k ap kouri dèyè pouvwa pou toupizi lòt yo, plezi pou pwòp satisfaksyon pèsonèl yo, dèyè lajan nan tout move kondisyon, se dlo y ap chèchè menm jan ak Samaritèn nan men yo pa pran bon chemen an (Am 5,5;8,11). Yo p ap janm satisfè. Jezi konnen lavi nou menm jan li te devwale lavi Samaritèn nan. Li gen kat idantite nou. Men li vle ofri n yon lòt dlo, dlo vivan an, dlo ki gen sant ak gou Bondye.  Jezi te vle bay madanm nan satisfaksyon ke okenn lòt bagay pa kapab bay. Men li mande lafwa nou. Jezi vle tire dlo men li pa gen dekwa pou l tire. Li vle chanje lavi w, li vle konble swaf ou, men pòt kè w fèmen byen di. Se nou menm ki pou louvri ba li (Ap 3,20). Li p ap fòse pòt la. Li respekte libète a li ba nou an.

Madanm Samari a deklare lafwa l o non pèp la. Moun Samari yo kwè nan Jezi paske madanm nan te rankontre Jezi. Yo kwè san yo pa wè. Pafwa nou vle wè (Jn 1,50; Jn 20,29), pou nou goute, pou nou santi, nou manke lafwa nan prezans Granmèt la nan kè nou paske li pa tonbe anba men nou. Se lafwa batèm nou pou nou renouvle souvan.

N ap mande Bondye pa lantremiz Manman Mari favè pou nou bay Jezi dlo li mande nou an, manje li mande nou an, repo li mande nou an, nan lafwa Batèm nou an n ap viv nan chak ti sikonstans lavi nou, san n pa twonpe lafwa n.

Priyè pou ofrann yo

Gras a sakrifis sa yo, Granmèt, fè nou favè,                            ak bon kè ou pou nou menm k ap priye pou padonnin  pròp fot nou yo,  nou fè efò pou padonnin frè nou yo.  Pa pouvwa Jezi Kri.

Priyè aprè kominyon

Nou menm ki resevwa avalwa sekrè sièl la,
epi antan nou instale sou tè a ki deja konble ak pin anro a, n ap priye ou avèk insistans, Granmèt, pou sa yo fè nou genyin an mistè a, li akonpli nan aksyon. Pa pouvwa Jezi Kri.