TEL ::::: 1-857-312-8930

Dimanch 01 Mas 2020 Premye dimanch tan Karèm

Priyè

Fè nou favè, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, gras a egzèsis sakreman karèm chak ane a, nou fè pwogrè pou konprann pwofondè Jezikri, epi nou swiv rezilta l ak kondwit kòrèk.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan Liv Lajenèz  2, 7-9; 3,1 -7

Nan kòmansman, apre Bondye Granmèt la te fin fè syèl la ak tè a, li fè fòm yon moun ak pousyè tè a; li soufle souf lavi nan nen li, epi moun nan vin vivan. Bondye Granmèt la fè yon jaden, nan zòn Edèn, direksyon solèy leve, e li mete moun li te fè a ladann. Li fè tout kalite pyebwa pouse nan jaden an: pyebwa ki bèl epi ki donnen bon fwi; nan mitan jaden an, te gen tou pyebwa ki fè moun viv la, ak pyebwa ki fè konnen sa ki byen ak sa ki mal la. Sèpan se bèt ki te pi rize nan tout bèt nan bwa Bondye Granmèt la te fè. Li di fi a konsa: « Sa ki fè, Bondye di nou pa manje nan donn pyebwa ki nan jaden an? » Fi a reponn li di sèpan an: “Bondye di nou gen dwa manje nan donn pyebwa ki nan jaden an; men se nan pyebwa ki nan mitan jaden an sèlman nou pa gen dwa manje ni nou pa gen dwa touche l; si nou fè sa n ap mouri. » Sèpan an di fi a konsa: « Se pa vre, nou p ap kras mouri! Se paske Bondye konnen jou nou manje nan donn pyebwa sa a, je n ap vin wè klè epi n ap viv tankou ti bondye, n ap konnen sa ki byen ak sa ki mal. » Fi a gade, li wè jan donn pyebwa a te bèl epi li te bon pou manje, Li santi l ta manje ladan pou entèlijans li ka louvri. Se konsa li keyi yon fwi pyebwa a, li manje epi li pote bay mari l ki manje tou. Lè sa a, je yo toude vin louvri epi yo wè yo toutouni. Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Meditasyon Sòm 50 (51)

Pitye Granmèt, paske nou fè peche.

Gen pitye pou mwen Bondye, paske ou gen bon kè. Poutèt kè sansib ou a, efase peche m. Lave m byen lave nèt, Pou tout sa m fè ki mal soti nèt. R/

Wi, mwen rekonèt tò mwen, Sa m fè ki mal la, li la devan je m. Se kont ou, e devan ou menm sèl

mwen peche. Sa ki mal devan je ou la, se li mwen fè. R/

O Bondye m nan, banm yon kè pwòp, Refè yon lespri fèm anndan mwen. Pa voye m jete lwen ou pou m pa wè ou. Pa wete Lespri ou la nan mwen. R/

Fè m konnen m sove, pou m ka kontan; Se pou Lespri ou la toujou la avè m. Granmèt, louvri bouch mwen E m a fè lwanj pou ou. R/

Dezyèm moso labib

Lekti nan Lèt apot Pòl ekri Legliz Wòm nan 5, 12,-19

Frè m ak sè m yo, Se yon sèl moun ki te lakòz peche antre sou tè a. Lanmò pran pye sou tè a tou, ansanm ak peche a; Lanmò vin antre kay tout moun, poutèt tout moun eritye peche yon sèl moun. Reyèlman vre, si poutèt yon sèl moun, Adan, akoz peche li, lanmò te andwa antre kay tout moun, Nou pa bezwen mande kijan, poutèt yon sèl moun tou, Jezikri, e li menm sèl, moun ki resevwa kado gwo lagras, – ki fè yo vin debyen an ap kòmande nan lavi a. Menm jan peche yon sèl moun fè tout moun jwenn kondanasyon, sekonsa tou, poutèt yon sèl moun te viv lavi moun debyen an, padon li mennen tout moun nan fè volonte Bondye pou yo jwenn lavi. Menm jan tout moun te tounen peche, poutèt yon sèl moun te dezobeyi, sekonsa tou, tout moun vin kòrèk poutèt yon sèl moun te obeyi. Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Pwoklamasyon levanjil

Pawòl ou yo Granmèt se laverite, si nou koute yo lavi n a chanje. Pawòl ou a Granmèt se verite, Lalwa ou la se delivrans. Se pa ak manje ase moun viv, Men ak tout pawòl ki sot nan bouch Bondye. Pawòl ou yo Granmèt se laverite, si nou koute yo lavi n a chanje.

Lekti nan levanjil dapre Matye ki sen 4, 1-11

Apre batèm Jezi, Lespri a mennen l nan savann dezole a pou satan seye l. Apre li fin pase karant jou ak karant nwit ap fè jèn li vin grangou, djab la pwoche li di l: Si ou se pitit Bondye pase wòch sa yo lòd pou yo tounen manje. Jezi reponn, li di: Men sa ki ekri: se pa ak manje sèlman moun viv, men ak tout pawòl ki sot nan bouch Bondye. Apre sa djab la ale ansanm avèk li nan vil Bondye a, Jerizalèm. Li mete l kanpe sou tèt gwo legliz la, li di l konsa: si ou se pitit Bondye lage kò ou anba; paske men sa ki ekri: Li pase zanj li yo lòd pou yo pote ou nan men pou pye ou pa frape sou okenn wòch. Jezi reponn li konsa: Men sa ki ekri tou: ou pa gen dwa seye Bondye Granmèt ou a. Djab la mennen l sou yon tèt mòn ki wo anpil, li montre li tout gouvènman sou tè a avèk bèlte yo, li di li: m ap ba ou tout sa si ou met ajenou devan m pou ou adore m. Jezi di l atò: Wete kò ou satan, men sa ki ekri: se devan Bondye Granmèt la sèl pou ou met ajenou, se li menm sèl pou ou adore. Menm lè a satan pati kite l epi zanj yo pwoche kote li pou yo sèvi li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Bondye a.

Yon ti refleksyon

Frè m ak sè m yo, Karèm louvri. Chak ane, Bondye ofri nou, pa lentèmedyè Manman nou Legliz, bèl lokazyon sa a pou nou kapab prepare kè nou, pou nou viv Gwo mèvèy delivrans nou an ke Tan Pak yo pote pou nou an. Fèt Pak la tankou yon gwo sous lagras pou nou refè fòs nou nan soufrans-lanmò-rezireksyon Kris la kòm yon avangou lavi ki p ap janm fini an.  Karèm se tan fò nan ane a. Nan lane 1984, Pap Jan-Pòl 2 te envite tout Legliz la reflechi sou “sans Soufrans Kretyen an”. Se nan menm kontèks sa a, lè n gade soufrans nou kòm pèp Bondye, kòm peyi, kòm Ayisyen, Bondye envite n kòmanse chemen Karèm sa ak Jezi ki pote tout soufrans pou nou.

Lè n ap soufri nou gen tantasyon pou n ta kwè nesesèman se paske n nou fè kichòy kilakoz n ap soufri. Jòb se yon egzanp nan sans sa a. Poutan, nan istwa Revelasyon an (sa vle di Bondye k ap devwale kilès li ye) nan Labib, se byen sa pèp Izrayèl la vin jwenn “sans soufrans lan”. Se lè pèp la nan egzil peyi Babilòn, Pwofèt yo montre l imaj Sèvitè Granmèt la k ap soufri pou lòt moun (Iz 52,13 – 53,12). Jezi bay egzanp. Tout soufrans nou se nan sakrifis pa l la yo gen valè.

Jezi kòmanse lavi piblik li antan l pase karant jou karant nwit san l pa manje, san l pa bwè. Li t ap prepare misyon l nan dezè a kòm “nouvo pèp Izrayèl la”.

“Se pa ak pen sèlman moun viv, men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye” (Mt 4,4). Nan esplikasyon Sòm yo, Sen Ogisten pwofite montre kijan nan Jezi Kri se nou tout ki sibi tantasyon an; men tou, se nou tout ki ranpòte laviktwa”. Sen Ogisten kontinye pou di nou: Jezi chanje nou nan li menm, lè l te vle Satan eseye l la. Nan li, se nou menm Satan t ap eseye; paske Jezi pran chè nou, nou menm nou jwenn delivrans nan li; li pran lanmò nou, nou jwenn lavi nan li; li pran afwon nou, nou menm nou jwenn konsiderasyon nan li; konsa li pran tantasyon nou, nou menm nou jwenn laviktwa nan li.

Pafwa nou pase anpil tan ap kalkile, ap konsidere kijan djab la eseye Jezi. Se vre pou nou konsidere sa. Men tou, sa konn rive nou manke fè atansyon de kijan Jezi ranpòte laviktwa. Nou se manm kò Jezi Kri. Si li menm li ranpòte laviktwa, nou menm tou nou kapab e nou deja ranpòte laviktwa. Jodi a, nan kontèks pa nou nan peyi Dayiti, Jezi bezwen nou pou l kontinye ranpòte laviktwa: viktwa verite sou manti; lagras sou peche; limyè sou fòs fènwa; lavi sou tout fòs lanmò; tèt ansanm sou divizyon; lanmou sou chirepit; solidarite sou chak koukouy klere pou je l.

Karèm nan se tan pou nou kòmanse prepare bèl jès sa a n ap refè nan nwit Pak la. Jès sa a gen 2 fas: yon fas ki bay sou lanvè a, se renonse  Satan ak tout zèv li yo; epi yon lòt fas ki bay sou landwat: se chwazi Bondye antann kite Lespri Sen an travay nan nou pou nou donnen bon jan fwi. E ou Jodi a? Eske w prè pou w vote pou Bondye? Eske w prè pou w ede Jezi kontinye pote laviktwa? Se pa nan gwo mèvèy estraòdinè men se nan desizyon tou senp, nan aksyon tou senp men ki gen gou ak sant Bondye.

Sen Pòl ba nou konsiy sou zam k ap sèvi pou nou nan batay sa, pou nou reziste manèv djab la (Ef 6,11). Li di se pa kont moun nou gen pou nou batay (Ef 6,12), se kont pouvwa k ap kòmande nan fènwa yo, kont lespri mal yo ki abite nan lè a. Jounen Jodi a, nou bezwen mete zam Bondye sou nou pou nou reziste, apre pou nou rete fèm. Poutèt sa, daprè Pòl,  nou dwe ret kanpe ak Verite a tankou yon senti nan tay nou, jistis la tankou chemiz, aktivite pou simen levanjil lapè a tankou sandal nan pye nou.Tan karèm nan ap montre n kòman pou nou batay sou wout la. Se yon “marche victorieuse”. Se pou nou reziste ak lafwa. Se lafwa k ap fè n deteste fòs fènwa, lenjistis, mansonj, esklavaj, toupizi pi piti yo. Se toutan nou blije ap veye. Jezi te vijilan pou l te fè n ranpòte lavikwa. E mwen Jodi a, ak kisa m ap vijilan pandan karèm nan? Se enpòtan pou n gade kisa ki kapab sèvi wout pou Satan eseye n paske li sèvi ak anpil taktik. Li karese. Li sèvi ak aparans. Li menase. Li pwomèt, li fè pè. Se nou menm ki pou veye. Dayè, premye lekti a montre n kòman depi nan kòmansman djab la se “papa manti”. Peyi a swaf verite. Timoun yo anvi koute verite. Jèn yo ap bouske verite toupatou. Poutan Verite a (ak V majiskil) se Jezi li ye.

Ann mande Bondye lagras pou nou kenbe fèm antan n ap pratike rekonsilyayon ak penitans kòm 2 zèl pou ede n vole rive jis nan Verite a. N ap mande Manman Mari kouraj pou nou reziste mòd kalite tantasyon sa yo k ap menase n pou nou glise. Jezi ranpòte laviktwa. N ap mache avèk li nan triyonf li. 

Priyè sou ofrann yo

Fè nou akòde byen ak kado sa yo n ap ofri yo, tanpri, Granmèt, kote n ap fete kòmansman sakreman ki merite anpil respè a. Pa pouvwa Jezikri.

Priyè aprè kominyon

Nou menm ki satisfè ak pen ki sot nan syèl la, kote lafwa a nouri a, esperans la soulve a, epi charite a ranfòse a, n ap priye, Granmèt, pou nou aprann grangou sa a ki pen vivan an epi vre a, epi pou nou rive viv ak tout pawòl ki soti nan bouch ou. Pa pouvwa Jezikri…