TEL ::::: 1-857-312-8930

Diman 22 Mas 2020

Katriyèm Dimanch Tan Karèm

Priyè

Bondye, ki rekonsilye ras moun nan yon fason ekstrawòdinè, gras a Pawòl ou a,
fè nou favè, tanpri, pou pèp kretyen an
mete aktivite pou l prepare gran fèt yo k ap vini an, antan l konsakre tèt li vit ba ou, avèk yon lafwa ki vif. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso Labib

Lekti nan Premye Liv Samyèl 16, 1-6; 7, 10-13

Granmèt la di Samyèl konsa: «Mwen vire do bay Sayil. Li p ap dirije Izrayèl ankò. Mwen voye ou kay Jese nan vil Bètleyèm paske mwen jwenn yon wa pami pitit li yo. Pran yon kòn zannimo, plen l lwil epi pati!”Lè Samyèl rive li apèsi Elyab, yonn nan pitit Jese yo li di nan kè l: « Sa a, se li menm sèten, Granmèt la voye m vide lwil sou tèt li a! » Men Granmèt la di Samyèl:“Pa gade sou bèl aparans ni bèl wotè; paske sila a, mwen pa sou bò l. Bondye pa wè tankou moun, paske moun gade sou aparans, Granmèt la menm gade nan kè. » Jese mennen 7 pitit gason l yo devan Samyèl, Men Samyèl di li: “Granmèt la pa chwazi yonn menm nan mesye sa yo. Èske ou pa gen lòt pitit gason ankò? » Jese reponn li: “Rete pi pitit a, l ap gade mouton kounye a » Samyèl di l konsa: « Enben, voye chèche li. Nou p ap  kòmanse manje san l poko rive. » Jese voye chèche l: li te wouj, li gen bèl aparans ak bèl figi. Alò Granmèt la di l konsa: « Se li menm. Vide lwil sou tèt li. » Samyèl pran kòn plen lwil la, li vide l sou tèt li devan tout frè l yo. Depi lè sa a, Lespri Granmèt la rete sou David. Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Meditasyon Sòm 22

       Granmèt la ap swenn-m, mwen pap manke anyen.

Granmèt la ap swen-m, mwen pap manke anyen : nan zèb vèt li enstale-m, sou dlo kalm li kodwi-m, li refe nanm mwen. Li mennen-m sou santye jistis poutèt non-l. 

Sèke si m-ap mache nan tè fon lonbraj lanmò, mwen pap pè malè, paske ou avèk mwen.  Baton-ou ak bagèt ou  se yo k-ap konsole-m. 

Ou pare tab devan-m an fas sa yo k-ap fè-m pase tray la ; ou anbome tèt mwen ak losyon,  kalis mwen ap debòde.  

Reyèlman se bon kè ak mizerikòd k-ap rapouswiv mwen tou lèjou lavi-m, m-ap abite nan kay Granmèt la pou longè jou yo.  

Dezyèm moso Labib

Lekti nan Lèt apot Pòl ekri Legliz Efèz la 5, 8-14)

Frè m ak sè m yo, Nan tan lontan se fènwa nou te ye, Kounye a nan Granmèt la nou vin tounen limyè. Se pou nou viv tankou pitit limyè. Gade byen, sa limyè pote se aji byen ak moun tout jan, se jistis ak laverite; epi se chache byen konnen sa ki fè Granmèt la plezi. Pinga nou mele ankò nan okenn aktivite fènwa, yo pa rapòte anyen. Okontrè demaske yo pito. Zak moun sa yo fè an kachèt se bagay moun wont pale. Men lè zak sa yo demaske, limyè fè yo parèt pou sa yo ye. Tout sa ki parèt aklè konsa se limyè. Se poutèt sa yo di: « Ou menm k ap dòmi, reveye ou !Leve sot pami mò yo. Konsa Kris la va klere ou. » Sa se Pawòl Bondye ki gen tout pouvwa.

Pwoklamasyon Levanjil

Lwanj ak konpliman pou ou Jezi Granmèt. « Mwen se limyè tè a. Moun ki mache dèyè m ap jwenn limyè lavi a. » Se sa Granmèt la di. Lwanj ak

konpliman pou ou Jezi Granmèt.

Lekti nan levanjil dapre  Jan ki sen 9, 1- 41

Pandan Jezi ap soti nan Tanp lan, li wè yon moun ki avèg depi l fèt. Patizan l yo mande l: « Mèt, poukisa nonm sa a fèt tou avèg ? Èske se li menm ki koupab, oubyen paran l yo ? »Jezi reponn yo : Ni li menm ni paran l yo pa koupab. Men se pou travay Bondye ap fè, te kapab parèt nan li. Fòk nou reyalize travay sila a ki voye m nan, pandan li lajounen toujou. Lannwit ap rive, epi pèsonn p ap kab travay ankò. Pandan m sou tè a, se mwen ki limyè tè a.» Lè l fin di sa li krache atè a, Li fè labou ak krache a, Li mete l sou je avèg la epi li di li : « Al lave kò ou nan basen Siloye a » (non sa vle di ‘nèg ou voye a’). Avèg la ale lave kò l nan basen an. Lè l tounen, je l louvri, li wè klè. Vwazinaj li yo ansanm ak moun ki te konn wè l ap mande charite di konsa: « Èske se pa li ki te konn chita la ap mande charite a ?» Kèk moun  di: “Se li!» Kèk lòt di: « Se pa li menm ditou. Se yon moun ki sanble avèk li.» Men li deklare: “Se mwen menm menm.”Epi yo mande l: “Di nou kouman je ou fè louvri?”Li reponn yo: « Moun yo rele Jezi a te fè labou, Li pase sou je m, epi li di mwen: Al lave kò ou nan basen Siloye a. Mwen t al lave kò m nan basen an. Epi mwen wè.”Yo mande l: “Kote moun sa a?” Li di: “Mwen pa konnen.” Yo mennen nèg ki te avèg la bay Farizyen yo. Kòm se te yon jou saba Jezi te fè labou pou l te geri je l yo, Farizyen yo mande l: « Kijan ou fè wè ? » Li reponn yo: « Li met labou sou je m yo, mwen lave kò m epi depi lè a, m wè. » Kèk farizyen t ap di: « Sila a pa soti nan Bondye, paske li pa respekte repo saba a. » Kèk lòt reponn: « Kijan yon moun ki nan peche ta kab rive fè mirak konsa? » Konsa yo te vin an dezakò. Apre sa yo mande avèg la ankò: « E ou menm kisa ou di nan sa, paske l fè ou wè ? » Li di: « Se yon pwofèt » Jwif yo pa t vle kwè nèg sa ki wè kounye a se yon avèg li te ye. Se poutèt sa yo rele paran l yo pou mande yo: « Èske nèg sa a se pitit nou li ye vre ? Nou di li te fèt tou avèg. Kouman li fè wè kounye a? » Paran yo reponn: “Sèl bagay nou konnen se pitit nou li ye, epi li te fèt tou avèg. Kanta kouman li fè wè kounye a, nou pa konnen, epi kilès ki louvri je l, nou pa konnen non plis. Nou mèt poze l kesyon, li gen  laj pou l ka bay esplikasyon. » Paran yo te pale konsa paske yo te pè Jwif yo. Reyèlman vre Jwif yo te deja antann yo pou yo mete deyò nan sinagòg la, tout moun ki deklare Jezi se Kris la. Se poutèt sa paran yo te di, li gen ase laj, poze l keson! Yon dezyèm fwa Farizyen yo voye rele sila ki te avèg la, Yo di li: « Fè lwanj pou Bondye Nou konnen nou menm, nèg sa a se yon pechè. » Li menm li reponn yo: «Si l se yon pechè, mwen pa konn anyen nan sa. Yon sèl bagay mwen konnen, mwen te avèg, kounye a mwen wè. » Yo di l ankò: « Kijan li te fè pou l louvri je ou. » Li reponn yo: « Mwen te di nou l deja, nou pa vle koute. Poukisa nou vle tande yon lòt fwa. Èske nou ta vle  tounen patizan li  nou menm tou?” Yo joure l byen joure: “Se ou menm ki patizan l. Nou menm se patizan Moyiz nou ye. Nou konnen Bondye te pale ak Moyiz, men sila a, nou pa  konn kote li soti.”Nèg la reponn yo: « Men nou fè m sezi ! Nou pa konnen kote l soti, epoutan li louvri je m. Kòm tout moun konnen, Bondye pa koute pechè; Se sila ki sèvi l, ki fè volonte l, se moun sa a, li koute. Kote yo janm tande yon moun ouvè je yon lòt ki te fèt tou avèg ? Si sila a pa t sot nan Bondye, li pa ta kab fè anyen. » Yo reponn li: « Se nan peche ou te fèt, epi ou ap vin fè n leson kounye a? » Yo mete l deyò. Jezi tande yo mete l deyò. Li vin jwenn li, li di l: « Èske ou kwè nan Pitit moun nan? » Li reponn : « Kilès li ye Mèt pou m kwè nan li a. » Jezi di l: « Ou wè li, se li menm k ap pale avè ou la. » Li di: « Mwen kwè Granmèt.” Epi li mete ajenou devan l. Jezi di li: « Se pou yon jijman mwen vini sou tè a, pou moun ki pa wè vin wè, epi pou sa ki wè vin avèg. » Kèk farizyen ki te avè l tande, Yo di l: « Èske nou menm tou nou se avèg? » Jezi reponn yo: « Si nou te avèg, nou pa t ap fè peche, men se paske nou di nou wè, ki fè peche nou an rete la. » An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Bondye a.

Yon ti refleksyon

Frè m ak sè m yo, piti piti n ap monte pou nou rive nan Mòn Fèt Pak la. Jan nou kapab remake, nou konsantre refleksyon nou ane a sou “batèm nan”. Paske nou remake pafwa ke kretyen yo bliye reyalite enpòtan sa a. yo bliye si yo se batize. Se sa k fè, paske pafwa nou bliye si nou batize, nou manke prete atansyon a fwi nou dwe donnen ak jan nou dwe viv lavi n chak jou. Batèm nan se yon nouvèl nesans nan limyè. Se Bondye ki fè limyè sou fas Pitit li a klere nou (2 Co 3,18). Se sak fè, jou batèm nou, Pè a oubyen dyak la remèt papa, manman, parenn, marenn, yon chandèl. Poukisa? Ebyen, tou senpleman, sa vle di, menm jan ak avèg la kite fèt tou avèg epi Jezi fè l wè klè, se menm jan, nou menm ki  batize, nou vin tounen pitit limyè (1Th 5,5). Chandèl la yo remèt nou an, fòk nou fè atansyon ak vijilans pou l pa etènn paske nan sosyete a, nan reyalite lavi a, gen anpil van k ap soufle e ki ka etèn dife chandèl nou, dife lafwa nou.

Se pou rezon sa menm yo rele katriyèm dimanch Karèm nan “dimanch laetare, dimanch kè kontan. Se mwatye tan karèm nan pou nou rale yon ti souf nan penitans lan pou nou goute anba gwo mèvèy estraòdinè Limyè Fèt Pak la k ap pote delivrans ak kouwonnman lagras pou nou. Kòm moun ki jwenn limyè nan men Jezi ki wete n anba tout fòs fènwa peche a ki bouche je n, ki rann nou avèg, Jezi vle fè n wè. Se pou sa, fòk nou fè kè n kontan. Se sa Pòl ap di nan dezyèm lekti a( Ep 5,8-14): Lontan nou te nan fènwa, kounye a menm se nan limyè Granmèt la nou ye. Li mande n pou mache kòm pitit limyè. Li raple n fwi limyè a chita nan tout sa ki bon, se jistis ak verite. Limyè a pa twonpe tèt nou, li pa nan magouy. Limyè a parèt anwo tab la pou l klere tout fòs fènwa.

Ala bon sa ta bon si chak grenn kretyen ta klere kote l pase nan peyi Dayiti! Ala bon sa ta bon si chak fidèl ta tounen limyè kote l pase! Ala bon sa ta bon si chak batize ki se yon ti limyè, ta viv nan verite ak nan jistis! Peyi a ta tounen limyè, Legliz la ta klere pi byen. Sen Pòl mande nou pou nou chèche fè sa ki fè Bondye plezi, pou nou pa patisipe nan aksyon fènwa yo, pou nou mache kòm pitit limyè. Li di nou bagay moun fè an kachèt, se bagay ki fè yo wont menm site yo pa ka site yo. Bagay sa yo se fènwa yo rele paske se nan fènwa yo fè yo. Se tankou ti chan ki di: Bondye te kreye nou pou glwa li eklate, men nou trayi Bondye nan fè peche. Peche fè nou soufri, li bouche nou nan twou. Limyè laverite vin sove nou.

Gras batèm nan dwe fèn repouse, rayi, degoute, depeste tout zèv fènwa paske Sòm repons lan di nou kijan Granmèt la anbome tèt nou ak lonksyon (Ps 23,5). Batèm nan konsakre nou. Chak fwa n chwazi aji nan direksyon batèm nan, nou pèdi jèvwin kisa nou ye, nou vin san gou, nou vin fad. Paske se pa limyè a k ap klere aksyon nou yo.

Finalman, nou bezwen mize lavi n sou Bondye. Avèg la te kwè Jezi ka fè l wè. Nan nenpòt siytiyasyon bafon labou ke w ta twouve w, ou dwe kwè ke Bondye ka amelyore kondisyon lavi w antan l fè w soti nan tout fòs fènwa pou l mete klète. Chak fwa limyè klere sa dwe fè nou sonje tout patizan Bondye, kisa nou ye.

N ap mande Manman Mari, li menm kite tounen kay pou akeyi Limyè a, pou ede n toujou chwazi limyè nan tout pawòl nou, aksyon nou ak konpòteman nou. 

Priyè sou ofrann yo

Kado remèd tout tan an, Granmèt, avèk kè nou kontan, n ap ofri yo, antan n ap priye ak tout kè nou, pou ou fè nou respekte yo avèk fidelite, epi ofri yo yon fason konvenab pou sove tè a. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Bondye ki klere tout moun ki vin sou tè a, klere kè nou avèk klète gras ou a, tanpri, pou se sa ki akòde ak grandè ou la epi ki fè l plezi nou toujou rive panse, epi ou menm pou se avèk senserite nou rive renmen ou. Pa pouvwa Jezikri…