1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Chemen Lakwa

1e Estasyon: Yo kondane Jezi pou li mouri

Tout moun rele, kloure li sou kwa

Tout moun rele, lage Barabas

Jezi femi, men li aksepte

 

2e Estasyon: Solda yo bat Jezi epi yo mete Kwa sou do li

Ak kwal sou dol, lap peze monte

Men sa kil ou se peche nou yo

Jezi peye pou nou jwenn padon

 

3e Estasyon: Jezi tonbe yon premye fwa

Sovè nou an tonbe plat atè

Nanm li chagren jouk pou li ta mouri

Kote lòm fèb se la Bon Dye fò

 

4e Estasyon: Jezi rankontre ak Manman li

Soufrans pitit, se doulè manman

Yo de ansanm sipote l menm jan

Se yon sèl kè, yon sèl devouman

 

5e Estasyon: Simon moun peyi Sirèn ede Jezi pote kwa a

Denye kretyen, rankontre soufrans

Jezi te di fò nou pote kwa

Si nou soufri, na gen rekonpans

 

6e Estasyon: Yon madanm siye figi Jezi

Wi Jezi sal, wi, li gentan lèd

Anba peche, moun defigire

Jezi soufri pou nou kap refè

 

7e Estasyon: Men Jezi tonbe yon 2ème fwa

Feblès lakòz tonbe nan chemen

Moun ki tonbe pa pou rèt atè

Se fòs Bon Dye ka fè nou kanpe

 

8e Estasyon: Jezi konsole medam Jerizalèm yo

Peche nou yo lakòz gro malè

Kriye pa kont, fò nou korije

Jezi tonbe pou nou kab leve

 

9e Estasyon : Men Jezi tonbe yon 3ème fwa

Jezi tonbe, li pa kab ankò

Konsa malè konn kase kouraj

Men na leve pa pouvwa Bon Dye

 

10e Estasyon:Yo kloure Jezi sou lakwa

Yo pran rad li pou yo separe

Volè konn pran tou sa nou genyen

Gade Jezi e na pran kouraj

 

11e Estasyon : Yo pandye Jezi sou Kwa a

Jezi kloure ak de malfektè

Ala wonte, ala ala repiyans

Men se tout mal ki kloure sou kwa

 

12e Esatasyon : Jezi mouri sou bwa lakwa

Mari kanpe, k èl ap dechire

Dlo benyen je l tank li gen lapenn

Men li byen fè m paske l gen lespwa

 

13e Estasyon : Yo desann Jezi sou kwa a, yo remèt li bay Manman li

Nan kè Jezi, san ak dlo koule

Nan kè Mari lapenn ogmante

Nan kè Kretyen, lavi komanse

 

14e Estasyon: Solda tap veye kavo Jezi a

Jezi soufri, mouri, antere

Men lap leve pou l leve tèt nou

Lap fè n ale nan lavi san fin