Bèl Lapriyè Nan Langaj Ak Kilti Kreyòl

LAPRIYÈ NAN PYE ANJ GABRIYÈL


Bon Zanj Gabriyèl,
Ou konnen pwoblèm nou.Tanpri, fè priyè nou monte nan pye Papa nou ki nan syèl la.
Menm jan ou te anonse Mari,Se li ki pral manman Sovè a.Konsa, gras a lapriyè w,Na ka resevwa kouraj, lafwa, fòs ak bon konprann.
Nou sèten, na resevwa favè nan men Bondye, Ak rekonpans nan men pitit li a Jezi Kri.
Nou ta renmen chante lwanj Bondye ki Sovè nou an, Ansanm ak tout Sen ak Zanj ki nan syèl la tankou ou, Pou tout tan gen tan. Amèn

SÒM 23 – KÈ M PA SOTE!

Bondye se Chofè mwen. Li pap fè vitès. Sou tout wout la, lap ban m bon konsèy. Lap pataje eksperyans lavi l ak mwen. Lap montre m tou kijan pou m viv ak pwochen mwen. Menm si m ta wè machin nan vle degringole, anba mòn Pilboro, Fanm pa Dra, mòn Karate, Tapyon oswa mòn Kabrit; kè m pap sote. Lè Bondye jwenn yon ti kote fre pou kanpe machin nan, li envite m pran repo. Chofè sa tèlman konn sa lap fè, m ka dòmi  si m vle. Li pataje tout traka ak tèt chaje kap boulvèse lavi m. Li pran ka m, li envite m manje, vant mwen plen. M rekonfòte depi m vwayaje ak Chofè sa. Se tout lavi m, m ta renmen pase ak li. Se vre wi, si w pran Bondye kòm Chofè lavi w, kè w pa bezwen sote.

Otè: M. Philomène Péan, D.Min. (Sè Filo).

Lapriyè nan pye Mari ki Rèn

Manman Mari, Ou menm ki Rèn san tach la, Nou rekonèt pouvwa ou genyen sou tout tè a. Jezi ba w dwa sou tout moun. Se wou li bay distribiye trezò lagras li a. Se wou ki pou mande l padon pou nou. Se pou sa, nan moman difisil sa yo, pitit ou yo vin jwenn ou, Ou menm ki sèl espwa n.

Ala bèl ou bèl Mari! Rad ou klere, kouwòn ou ap briye sou tèt ou! Ala w banda bèl ti madanm! Men manman, ala mizè w te pase ak pitit gason w lan. Nan kòmansman Jozèf pat konprann ou. Wa Ewòd fè w pran egzil gwo lannwit. Jezi pèdi nan men w, tèt Jozèf te cho. Ou redi anpil, avan pitit sa a rive kichòy. Malerezman mechan yo, touye l nan men w. Soti l soti anba lanmò, li monte nan syèl. Li voye chèche w. Se wou li mete premye Dam nan palè li a. Se wou li bay distribye trezò lagras li a.

Kòm ou rive Rèn Mari, pa bliye nou pa bò isit. Nou grangou, nou touni, nou san levasyon. Jèn yo san avni. Medam yo tonbe nan pwostitisyon. Mesye yo lage kò yo nan dwòg. Tanpri manman, di yon mo pou nou. E kounyea men pwoblèm pa m yo….Mmm !!! Mèsi davans Mari, poutèt ou ban m espwa, M pap fini nevèn sa, san m pa jwenn soulajman. Tanpri, pa bliye vide gras ou sou Legliz la, Sou moun ki pa konnen Jezi yo, Sou tout tè a, ak sou peyi d’Ayiti. Amèn. Otè: M. Philomène Péan, D.Min. (Sè Filo).

Lapriyè nan Moman Difisil‘ANIMA CHRISTI’

Jezi etan map gade w sou lakwa map priye w konsa :
Pirifye m ak lespri/nanm ou. Fè kò w sèvi m manto. Fè san w sèvi m yon sewòm. Lave m ak dlo ki te koule nan kòt ou a. Ban m fòs, poutèt kalamite ou sibi sou lakwa. Jezi bon zanmi m, tande priyè m. Kache m anba maleng beni w yo. Pa janm kite m separe ak ou. Pa kite mechan yo gen dènye mo sou mwen. Akonpaye m lè ma gen pou m kite tè sa. Epi pwomèt mwen, yon plas nan palè w la. Konsa ak tout Sen yo, ma fè lwanj ou. Pou tout tan gen tan. Amèn.

Otè: Sen Iyas (moun peyi Loyola – Ane 1491-1556)
Tradiktè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo).

LAPRIYÈ APRE KOMINYON

10 Things You Should Know about the Lord's Supper and Communion

Jezi pa m nan, M kwè ou prezan sou fòm pen ak diven nan lamès la. M renmen w pase tout bagay. M ta renmen resevwa w nan bouch mwen. Kòm m pa ka la sou plas. Fè m santi prezans ou nan kè mwen. M tèlman kwè nan sa, se konmsi m wè w chita la ak mwen. Pa janm kite m separe ak ou. Amèn. Otè: Sen Alfons Ligouri (1696-1787). Tradiktè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo)..

BAY BONDYE TOUT – LAPRIYÈ (‘SUSCIPE’)

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est image-3.png.

Papa, m vin ofwi w tout mwen menm. Pran libète m, memwa m, bon konpran ak tout volonte mwen. M vle ba w tout sa m genyen, ak tout byen ki pote non m. Se wou ki te ban mwen yo, Bondye, M pote yo tounen fè w kado. Tout sa m posede, se pou wou yo ye, Fè sa w vle ak yo. Men fè m kado renmen w ak lagras ou. Se sèl sa m bezwen pou m viv. Otè: Sen Iyas moun Loyola (1491-1556) Tradiktè : Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo).

“LAGE KÒ W NAN MEN BONDYE” – LAPRIYÈ (Chal de Fouko)


Papa, mwen remèt Lespri mwen nan men ou. Fè tout sa ou vle ak mwen. Nenpòt sa w deside, m deja dakò. M pare pou nenpòt sak vini, m asèpte yo davans. Depi se volonte w, kap egzèse nan lavi mwen ak nan tout moun ki bò kote m yo. M pa mande w plis pase sa, Bondye. Se nan mwen w mwen lage lespri mwen. Map ofwi l ba wou, Ak tout renmen ki nan kè m. Ou konnen jan m renmen w, Bondye, Jan m ta renmen ba w tout lavi m, Pou m ta lage tout bagay nan men w san rezèv, Etan m fè w konfyans nèt ale, Paske w se Papa mwen. Otè: Charles de Foucauld (1858-1916) Tradiktè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo).

Priyè bò kot Mari‘Memorare’ Sonje

Manman Lavyèj, pèsonn pa kapab di, Ou te janm refize pote sekou bay yon moun ki vin lapriyè nan pye w, chèche pwoteksyon oswa  mande w lasistans, ale de men vid. Se poutèt sa, avèk tout konfyans, m vin nan pye w, pòv pechè, Ou menm ki Vyèj, epi Manman mwen. Tanpri Manman Jezi Kri, pa repouse lapriyè mwen yo, men egzose yo pou mwen souple. Amèn. Otè: St. Bernard Clairvaux (1090-1153) Tradiktè: Marie Philomène Péan, D.Min. (Sè Filo).

POUKI SE MWEN? Plent yon Fidèl daprè Sòm 42

Poukisa se mwen ki toujou gen yon mouchwa nan men kap kriye? Pouki se mwen depi m fèt, map manje labou. Pouki se mwen, paran m yo pa ka voye m lekòl? Pouki se mwen, kap sibi diskriminasyon anba klas ki pi wo pase m yo? Pouki se mwen, kap jene tout jounen nan Legliz yo, san m pa janm jwenn okenn rezilta? Pouki se mwen, ki fèt nan peyi ki pi pòv sou latè? Pouki se mwen, Kolon yo, Grannèg ak Lidè Legliz yo, lage yon Bib tèt anba nan men m; yo aprann mwen yon Bondye reziye? Poukisa yap fè m konprann Ayisyen pa itil, li toujou gen yon kwiy nan men. Pouki se mwen, pouki se mwen… ?

Nanm mwen sispann kriye. Pran mouchwa siye je w. Bondye ki te kreye w la, se li ki fè syèl la ak tè a. Se li ki mete entèlijans nan tèt moun pou ale nan lalin ak nan lespas. Moun kreye avyon, frijidè, machin. Doktè resisite moun, lè kè yo rete. Yo kreye vaksen pou konbat viris. Yo menm fè yon lòt fi, pote pitit pou sila ki pa ka fè pitit la. Bondye aprann mwen dekouvri talan mwen yo. Aprann mwen leve pye m depi jodiya, pou m aprann yon metye. Aprann mwen konnen Pèp Ayisyen gen valè. Nou pa fè gwo bato, men nou navige lanmè a ak kannot bwa. Nou pa gen traktè, men nou konstwi kay, nou kiltive gwo rekòt. Si n mete ansanm, nap ka fè bèl bagay. Bondye, pa kite m pran blòf, nan men relijyon ak pati politik, kap ankouraje m divize ak pwòp fanmiy mwen, poutèt yon gwo lide (ideyoloji). Ou di nan bouch Sen Irene: “Sa ki fè Bondye plezi, se lè moun nan kanpe sou 2 pye l byen djanm; li rekonèt diyite l ak valè l’.

Bondye, m bouke kriye. Map mache avè w kounyeya. Pa kite m nan wout! Aprann mwen fè w konfyans. Ou pat kreye m ni pou lamizè, soufrans, maladi, endijans ak analfabèt. M sanble ak ou (pitit tig, se tig). Ban m tout entèlijans ak bon konprann ou yo, pou m devlope tèt mwen epi ede lòt yo soti nan twou a. Retire rad dèy sa sou mwen, paske pouki se mwen depi nan ginen, kap manje mizè. Amèn !

Otè: Marie Philomène Péan, D.Min. (Sè Filo).

Sòm 46: Bondye se Sitadèl Mwen

Bondye Papa, Zansèt nou yo te pale n kòman ou te toujou pran defans nou. Ou te mete lide nan tèt Desalin ak Tousen Louvèti, pou kondi pèp Ayisyen an nan lendepandans, menm jan ou te voye Moyiz delivre pèp Izrayèl la. Men kounyeya, nou nan tray akoz nou vire do ba w. Se mizè, grangou, chomaj, pa ka peye kay, pa ka ale lekòl, move gouvènman, ensekirite, kidnaping, klas Lelit la kap toupizi nou, move òganizasyon kap fè tout kout kreyon sou do nou. Bondye, map mache, m pè pou m pa pran bal. Nan lekòl la, m pè, pou yo pa pran konesans mwen. M pa ka ale labank, zenglendo ap lage m atè. M bouke! Lè m mete ak lòt yo pou revandike dwa nou, Lapolis benyen n ak gaz lakrimojèn. Yo lage zanmi m yo anba bal. Touye moun Ayiti, se pou dan ri. Lajistis fèmen je l sou sa.

Granmèt, kote w ye? Gen nan nou ki pran kanntè oswa avyon al peyi etranje. Nou nan tout Sendomeng, Kiba, Chili, Kanada, Etazini, Lafrans, Lafrik, ata menm nan peyi Lazi. Peyi ki pa gen Ayisyen ladan l lan, ponkò fèt. Papa, pifò nan nou, ap pase mizè nan fè restavèk Blan. Po nwa tounen yon mepriz. Prezidan joure nou ata menm latrin. Alò Bondye kisa wap di nan sa? Èske w te bay Ayisyen batistè tankou tout pèp? Se pitit ou nou ye? Kijan w vle pou nou rele w: Papa, Manman, Granmèt, Seyè oswa Bon Zanmi ? Kòm se wou ki te kreye nou, nap rele w Papa.

Bondye, m pa vle w ba w manti. Gen moun ki panse al pran pwen lakay bòkò ka fè yo gran nèg. Gen lòt ki kwè se yon chèn oswa yon bag kap pwoteje yo. Gen paran ki benyen pitit yo chak ane pou anyen pa rive yo. Poutan mwen vle kwè se ou sèl ki ka bay pwoteksyon. Bondye kilès mwen ye menm, pou m ta konpare w ak lòt fòs sa yo? M pa ka di yo pa bon, paske m wè ki vèti, yo fè pou mèt yo. Moun leve mò, yo voye zonbi sou moun. Poutan m kwè nan rezireksyon w. Moun lage poud pou fè moun malad. M kwè nan benediksyon san limit ou a. Moun rale kòb ak maji men ou ban mwen san mezire.  Gen anpil lòt fòs ki nan lari a. M konnen Ou toujou kite plas pou moun sa yo tounen vin jwenn ou. Anvan m kite sa map sèvi yo, fò m santi wap ka pran swen m. Wap ka pwoteje m pou malè pa rive m.

Papa, fè m antre nan entimite ak ou. Vin pale ak mwen nan dòmi. Fè m tande yon prèch oswa yon konsèy zanmi, pou m konnen se ak mwen wap pale. Poze so w sou mwen. Mete Lespri Sen w la andedan m. Fè m santi Li la ak mwen kòm mwen te batize. Bondye map pran chans ak ou. Tanpri lafwa m fèb. Kenbe men m chak jou, pou m pa fè fo pa. Ede m fè solidarite ak moun ki pi pre m yo, dekwa pou m kòmanse chanje katye m, fanmy mwen, Legliz oswa kominote map mache a. Ede m gen yon vizyon pou m chanje Ayiti. Konsa se pa moun kap vin fè pou mwen. Ma ka mete ak lòt yo, pou m bati yon peyi ki pi bon. Mache ak mwen jodiya, pwoteje m tout tan. Konsa ma fè lwanj ou sou tout tè a. Ma di tankou Pèp Izrayèl la ak Zansèt yo, se Bondye ki Sitadèl mwen tout kote m pase. Se li menm kap ede m pran desten m nan men, epi ka fè m pote laviktwa tout kote m pase. Amèn.

Otè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo).