TEL ::::: 1-857-312-8930

AYITI

Sòm 46: Bondye se Sitadèl Mwen

Bondye Papa, Zansèt nou yo te pale n kòman ou te toujou pran defans nou. Ou te mete lide nan tèt Desalin ak Tousen Louvèti, pou kondi pèp Ayisyen an nan lendepandans, menm jan ou te voye Moyiz delivre pèp Izrayèl la. Men kounyeya, nou nan tray akoz nou vire do ba w. Se mizè, grangou, chomaj, pa ka peye kay, pa ka ale lekòl, move gouvènman, ensekirite, kidnaping, klas Lelit la kap toupizi nou, move òganizasyon kap fè tout kout kreyon sou do nou. Bondye, map mache, m pè pou m pa pran bal. Nan lekòl la, m pè, pou yo pa pran konesans mwen. M pa ka ale labank, zenglendo ap lage m atè. M bouke! Lè m mete ak lòt yo pou revandike dwa nou, Lapolis benyen n ak gaz lakrimojèn. Yo lage zanmi m yo anba bal. Touye moun Ayiti, se pou dan ri. Lajistis fèmen je l sou sa. Granmèt, kote w ye? Gen nan nou ki pran kanntè oswa avyon al peyi etranje. Nou nan tout Sendomeng, Kiba, Chili, Kanada, Etazini, Lafrans, Lafrik, ata menm nan peyi Lazi. Peyi ki pa gen Ayisyen ladan l lan, ponkò fèt. Papa, pifò nan nou, ap pase mizè nan fè restavèk Blan. Po nwa tounen yon mepriz. Prezidan joure nou ata menm latrin. Alò Bondye kisa wap di nan sa? Èske w te bay Ayisyen batistè tankou tout pèp? Se pitit ou nou ye? Kijan w vle pou nou rele w: Papa, Manman, Granmèt, Seyè oswa Bon Zanmi ? Kòm se wou ki te kreye nou, nap rele w Papa. Bondye, m pa vle ba w manti. Gen moun ki panse al pran pwen lakay bòkò ka fè yo gran nèg. Gen lòt ki kwè se yon chèn oswa yon bag kap pwoteje yo. Gen paran ki benyen pitit yo chak ane pou anyen pa rive yo. Poutan mwen vle kwè se ou sèl ki ka bay pwoteksyon. Bondye kilès mwen ye menm, pou m ta konpare w ak lòt fòs sa yo? M pa ka di yo pa bon, paske m wè ki vèti, yo fè pou mèt yo. Moun leve mò, yo voye zonbi sou moun. Poutan m kwè nan rezireksyon w. Moun lage poud pou fè moun malad. M kwè nan benediksyon san limit ou a. Moun rale kòb ak maji men ou ban mwen san mezire.  Gen anpil lòt fòs ki nan lari a. M konnen Ou toujou kite plas pou moun sa yo tounen vin jwenn ou. Anvan m kite sa map sèvi yo, fò m santi wap ka pran swen m. Wap ka pwoteje m pou malè pa rive m. Papa, fè m antre nan entimite ak ou. Vin pale ak mwen nan dòmi. Fè m tande yon prèch oswa yon konsèy zanmi, pou m konnen se ak mwen wap pale. Poze so w sou mwen. Mete Lespri Sen w la andedan m. Fè m santi Li la ak mwen kòm mwen te batize. Bondye map pran chans ak ou. Tanpri lafwa m fèb. Kenbe men m chak jou, pou m pa fè fo pa. Ede m fè solidarite ak moun ki pi pre m yo, dekwa pou m kòmanse chanje katye m, fanmy mwen, Legliz oswa kominote map mache a. Ede m gen yon vizyon pou m chanje Ayiti. Konsa se pa moun kap vin fè pou mwen. Ma ka mete ak lòt yo, pou m bati yon peyi ki pi bon. Mache ak mwen jodiya, pwoteje m tout tan. Konsa ma fè lwanj ou sou tout tè a. Ma di tankou Pèp Izrayèl la ak Zansèt yo, se Bondye ki Sitadèl mwen tout kote m pase. Se li menm kap ede m pran desten m nan men, epi ka fè m pote laviktwa tout kote m pase. Amèn.   

Otè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo).