1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
5e Dimanch Ane Se  –  Prèch

Sipriz se Chemen Konvèsyon

Lè yon moun pa gen konpetans pou yon travay epi se li menm yo chwazi. Li gen anpil rekonesans pou moun ki chwazi li a. Rekonesans sa ka chaje ak anpil kondisyon. Men Bondye li menm, ale pi lwen. Non sèlman li pran nou jan nou ye a, men li chanje nou tou. Sa te pase konsa, pou anpil moun nan labib la:  Matye, Sòl, Mari Madlèn, Izayi ak Pyè.

Nan premye moso labib la, Izayi rekonèt bouch li sal. Men se li Bondye prepare pou yon misyon espesyal. Lè Bondye di kilès pou m voye, Izayi reponn : “Men mwen Granmèt, ou mèt voye m.” Ni Pyè, ni Pòl konprann feblès yo: Pyè di Jezi : ‘’soti sou mwen paske mwen se yon nèg ki fè anpil peche’’. Li dekouvri Jezi se Mèt la apre gro mirak lapèch la. Jezi menm di Pyè : poze san w, kounyeya se moun ou pral peche. Mesaj sa fè Pyè kite tout bagay, pou l swiv Jezi nan travay gaye Bòn Nouvèl la.

Sipriz jwe yon gwo wòl nan relasyon moun ak moun. Ou kapab transfòme lavi yon moun, lè ou siprann li ak yon bon nouvèl. Ou kapab etone yon moun ak jès renmen, oswa rann sèvis. Se sa ki fè, li enpotan pou n chèche mwayen pote kè kontan nan lavi lòt yo. Si n vle gen sipriz, fòn asèpte leve pye n.

An nou mande Bondye lespri chanjman nan fanmiy nou ak nan tout sosyete a pou n chanje fas tè a.