1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
4e Dimanch Òdinè – Ane Se – Koulè Litijik: Vèt

Fè Travay Pwofèt la ak Renmen

Anpil kote sou latè ou tande gen kèk moun ki deklare tèt yo pwofèt. Yo menm asosye pozisyon yo kòm moun ki ap pale pou Bondye ak richès. Ayiti tou depi kèk tan nou tande kèk non pwofèt. Yo asosye tit pwofèt la non sèlman ak richès, men tou ak kèk siy mirak. Moso labib yo pou jodiya envite nou reflechi sou lavi 2 gran pwofèt: Jeremi ak Jezi. An menm tan tou Sen Pòl ap melanje tout sa ak renmen an.

Yon pwofèt se yon moun ki ap pale pou Bondye. Li pa pale nan plas Bondye. Chak fwa yon moun di laverite, li se yon pwofèt. Chak fwa nou di yon mo ki jis nan yon sitiyasyon kèlkonk, nou se yon pwofèt, paske Bondye se laverite. Yon pwofèt pa menm jan ak Wa yo, ni ak Pè yo ki nome epi konsakre pa yon lòt moun.  Otorite pwofèt la soti dirèkteman nan Bondye. Wòl yon pwofèt se denonse sa ki pa bon nan sosyete a, epi anonse pawòl Bondye.  Yo la tou, pou ankouraje epi gide pèp la anba pouvwa Lespri Sen an. Yo fè sa lè chèf nan Leta ak chèf nan Legliz yo pa konnen sa pou yo fè, ni sa pou yo di.

Travay pwofèt la dwe fèt nan renmen. Pwofèt yo pap denonse pou  mete moun yo toutouni. Yo ap pale pou moun yo kase tèt tounen vin nan laverite ak sa ki dwat. Sen Pòl ap di nou renmen se pasyans, renmen pa nan awogans, li pa pran plezi nan problèm lòt yo (1 Korentyen 13:4-8). Yon pwofèt pa pale mal moun yo, men li di mal, moun yo fè a. Genyen yon gran diferans ant pale mal, ak di mal moun nan fè a.  Pale mal se lè wap di koze sou yon moun pou w pran plezi sou li; epi ou pa gen kouraj pou repete sa devan li. Tandiske, di mal moun nan fè a, se lè w di li, non sèlman dèyè do li, men devan li tou ; pandan wap ede li korije sa ki pa bon yo.

Jezi se yon pwofèt. Li aji tankou pwofèt. Li pa aji tankou Pè yo nan tanp la, ni tankou pwofesè lalwa yo. Jeremi li menm, Bondye te chwazi l depi nan vant manman l. E nou menm tou kòm batize, nou se pwofèt tou. Anpil moun ap jwe wòl sa nan fason yo kapab. Jounalis yo te toujou ap mande libète la pawòl, pou yo fè travay yo. Jounen jodia ak medya sosyal yo, yo pa ka bloke pèsòn pou fè konnen lide yo, baboukèt la tonbe. Men poutan, Sen Pòl nan dezyèm moso labib la, ap envite nou fè sa nan renmen ak laverite.