1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

2e Dimanch Tan Senp – Meditasyon – Ane C

Gwo kè kontan se fwi atansyon yonn pou lòt

Nan levanjil jodiya, Jan vle montre se Jezi ki pote diven nouvo a. Koze diven nouvo a nou twouve l anpil kote nan ansyen tèstaman. “Granmèt la ap prepare yon fèt anpil manje koupe dwèt, vyann gra ak bon diven pou tout pèp sou latè.” (Izayi 25, 6; Amos 4,14; Oze 2, 4). Jezi fè dlo tounen diven nan maryaj Kana pou li montre Bondye fè yon nouvo kontra ak pèp li a kap pote kè kontan. Diven se senbòl kè kontan, fèt ak tèt ansanm. Epi, maryaj se siy alyans, kontra Bondye pase ak nouvo pèp li a.

Jezi fè premye mirak li sou demann Manman Mari ki wè moun yo manke diven. Mirak sa se rezilta atansyon Mari pou moun ki tap marye yo. Medam yo, patikilyèman vyèj yo toujou genyen yon atansyon pou chak ti bagay epi yo vle pou tout bagay byen pase. Mari ki se yon fi, yon vyèj li rann li kont avan tout moun, se li ki di Bondye moun yo manke diven.

Don Bondye ba nou yo, ann mete yo nan atansyon pou lòt yo. Yon sèl lespri divès kalite don pou byen tout moun. Tout sa nou ye se pou nou mete yo ansanm pou nou fè moun sou tè a viv byen. Li pa nòmal, Bondye pa vle pou sa nou ka fè ki ta kapab itil tout moun, paske yo pa gen lajan kontak ak relasyon epi yo pa ka jwenn yo. Menm si yo pa ta vle pataje richès yo ak tout moun pandan yon bon tan, yon bon jou renmen an, lespri sèvis la, atansyon an ap pase nan kè yon moun pou di non fòk tout moun benefisye san kondisyon. Kòm egzanp nou ta pran Watsap, konbyen kòb ou ta bezwen pou fè yon apèl entènasyonal, men ak Watsap wap fè l gratis. Posibilite a te toujou la men pèson ponkò te vle bay tout moun soulajman sa.

Frè m ak sè m yo,

Ann chèche chak jou pou nou fè kè tout moun ki nan anviwònman nou kontan ak talan, don, kado Bondye depoze nan nou yo. Pou n reyalize misyon sa, ann di epi medite bèl lapriyè sa Sen Franswa Dasiz te kite pou nou an.

Granmèt fè mwen tounen yon zouti kap simaye lapè.

Kote yonn rayi lòt fè mwen mete renmen.

Kote genyen hing-hang fè mwen mete padon

Kote genyen dout fè mwen mete lafwa.

Kote pa gen espwa fè mwen mete esperans.

Kote genyen fenwa fè mwen mete limyè.

Kote genyen kè sere fè mwen mete kè kontan.

O Granmèt, fè m pap chèche pou yo konsole m, men pou m konsole lòt yo.

Fè m pap chèche pou yo konprann mwen, men pou m konprann lòt yo.

Fè m pap chèche pou yo renmen m men pou m renmen lòt yo.

Paske se lè nou bay nou resevwa.

Se lè nou padone nou jwenn padon.

Se lè nou aksèpte mouri nap kapab fèt ankò nan lavi ki pap janm fini an.

Amèn.

 

Laisser un commentaire