1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
28e Dimanch Tan Òdinè

Lekti yo: 2 Rwa 5, 14-17; Sòm 98; 2e Lèt Pòl pou Timote, 8-13; Lik 17, 11-19
 
Nan premye lekti a, Elize kenbe tèt ak Naaman pou l pa pran kado, pou gerizon l te jwenn nan. Sa fè m sonje lè Jan Batis te di moun yo : ‘Se pa mwen ki Kris la, al jwenn Jezi’ (Jan 1, 19 + v. 29-31). Men nan Levanjil la, Jezi di 10 moun ki te gen maladi lalèp yo: ‘Al fè Pè a pase soutann li sou tèt nou, oswa fè Monseyè a, poze kwa l sou nou’. Yo ale vre, yo jwenn gerizon. Naaman te geri tou, lè l te koute Elize ki te sèlman di l: ‘Al plonje 7 fwa nan lanmè Jouden an, si w vle geri.
 
Sanble gen yon fòs ki soti nan lafwa, konfyans ak renmen. Si m pa fè w konfyans, oswa m pa renmen w; ou mèt di m fè adwat, map fè agoch. Men konfyans ak renmen sa, konn mande anpil sakrifis. Sen Pòl nan 2e lekti a di: ‘Se pou Levanjil la map mouri; lèzòm pa ka touye Pawòl sa, ni laverite’.
 
Ann mande Bondye pou n kenbe lafwa n fèm nan mitan difikilte. Kòm travay: al rankontre yon moun ki dekouraje oswa ki gen pwoblèm. Al vizite yon malad semèn sa, si w kapab. Konsa, menm si n jwenn desepsyon nan lavi a, nan fanmy nou, relasyon santimantal nou, oswa nan travay nou; nap toujou ka chante ak sòm 98: ‘Bondye fè anpil mèvèy pou mwen’.
 
Marie Philomène Péan, D.Min, BCC., gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplen. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.