Refleksyon – Premye Dimanch Karèm – Ane Se

Frè m ak sè mwen yo,
Nou rive nan yon tan ki enpotan anpil nan lavi legliz la.

Tan karèm ! Tan sa a se yon tan ki fè nou sonje 40 lane mizè pèp la te pase pou antre Kanan, la tè pwomiz. Konsa tou li fè nu sonje 40 jou Sovè nou Jezi Kri te pase nan dezè san manje, ap lapriyè.Tan karèm se yon tan ki envite nou pou lapriyè pi plis, nan fè penitans, ak kanpe lwen sou tout plezi mond sa a pou nou rete kole pi plis sou Bondye.

Nan tout relijyon sou latè lòm gen tradisyon fè « ofrann ». Ofrann yo fè pou kapab jwenn yon bagay “ban m ma ba w”. Tankou sakrifis bay Solèy la, zetwal yo, estate, pou lapli kapab tonbe, pou bon jan rekòt. Men pou pèp Izrayel la, se yon lòt koze. Moyiz pale ak pèp la pou montre li kijan pou li fè ofrann … Epi nan fen koze a, pèp la dwe di : « apre tout tribilasyon, men nou vin met devan yon pati nan fwi travay nou yo. » Sa ki vin fè diferans ant ofrann pa nou yo ak pa lòt yo : Nou rekonet se Bondye ki met tout bagay, se li ki ba nou, se li ki gide nou, se li ki pwotesyon nou, kachèt nou, tankou jan nou chante sa nan som jodia. Kòm yon siy ki montre rekonesans nou pou Bondye kòm sèl Bondye nou, {e se sa Jezi reponn djab la (Sen Lik 4,8)}, nou vin ofri li fwi travay nou yo.

Nan levanjil pou premye dimanch karèm ane sa a, Jezi vin pale ak nou pou di nou tout richès latè se pou Bondye, se Bondye ki kreye yo. Nou bezwen yo pou nou viv, men sa ki pi enpotan se rete kole sou pawòl Bondye a. « Lòm pa viv ak pen selman, men avèk pawòl la » Pawòl sa a se yon yon pawòl ke Bondye ap klewone nan zorèy pèp li nan depi nan tan lontan : Si nou sonje pasaj liv Detewonòm nan chapit 8, 2-3 nan ansyen testaman an. Konsa tou nan nouvo testaman an li vin fè nou sonje sa nan Jezi : « Moun pa viv selman ak pen » Lik 4, 4.

Sen Pol nan dezyèm lekti a fè nou sonje Jezi si nou rekonet Jezi ki resisite a kòm fòs nou , malgre tantasyon ak eprèv lavi a n’ap rive kenbe. Malgre grangou , pa posede anyen, pawòl Bondye a kapab kenbe nou sou wout lafwa a pou nou pa pèdi chemen syèl la.

Laisser un commentaire