Lidè – animatè – gadyen.

Chak moun se yon lidè. Kèlkeswa moun nan genyen yon lot li enfliyanse swa nan group, nan fanmiy oubyen nan katye kote l’ap viv. Protestan yo rele misyon natirèl sa lidèchip. Nan Legliz katolik nou konsiderel kom animasyon. Men nan labib nou rele moun k’ap fè travay sa gadyen, gadò, bèje oubyen pastè. Kèlkeswa jan nou rele l, se yon moun ki metel nan sèvis lòt yo.

Si nou konprann misyon Legliz la kòm yon sèvis olye de yon kesyon de chèf, t’ap gen plis moun ki t’ap mete men nan travay la. Moun yo nan pawas yo t’ap pran plis oserye kominote misyon legliz yo sa nou te konn rele tkl yo. Yo t’ap tounen gadyen yonn pou lòt. Yo t’ap pote plis atansyon a lòt, yo t’ap rele lòt pa non yo. Menm jan ak bon gadyen an ki konnen mouton l yo; li rele yo chak pa non yo. Lè sa pawas la vin tounen yon fanmiy pou chak moun. Sa vin ede yo mete konfyans yo plis nan Bondye. Konsa Legliz la, nou chak t’ap rete nan lespri bon gadyen an ki bay lavi li pou mouton yo.

Nou trouve rekonpans moun ki imite bon gadyen an nan liv revelasyon an « Yo p’ap janm grangou ni swaf, paske mouton ki sou tròn nan pral gadyen yo, li pral Mennen yo nan bon sous dlo fre ».
Tout tan n’ap resevra bon gadyen an nan lakomisyon nou espere se li k’ap gide nou, k’ap kondwi nou nan lavi tout bon an, kote n’ap fè yonn ak Bondye, yonn tou ak frè ak se nou yo.

Laisser un commentaire