FÈT RAMO 2019 – ANE SE   

ANTRE:Tout pèp Bon Dye ann chante lwanj pou Li. An nou pwoche jous devan Lotèl la. Ramo nan men, n’ap avanse ansanm. Ak bèl kantik pou’n di jan nou kontan. Tout sak egziste dwe chante lwanj pou li. Ni sa ki nan syèl, ni sou latè chante!

1- Tout sa Bon Dye fè ’n dwe chante pou li. Tout zanj ki nan syèl yo, fòk nou chante. Le syèl ak latè ak tout sa’k nan yo, se Bon Dye k kreye nou pou n fè lwanj li

2- Tan frèt ak tan cho, laglas ak lanèj

Tout zetwal nan syèl yo, fòk yo chante. Lajounen lannwit, fènwa ak limyè, se Bon Dye k kreye nou pou n fè lwanj li

3- Solèy ak lalin, zeklè ak loraj

Lapli, lawouze yo, fòk nou chante,

Tout van kap soufle, dife ak chalè

Se Bon Dye k kreye nou pou n fè lwanj li.

 

CHEMEN LAKWA:

1 Estasyon: Yo kondane Jezi

Tout moun rele, kloure li sou kwa

Tout moun rele, lage Barabas

Jezi femi, men li aksepte

Chante 1

Ref :   A la Soufrans Anpil !

           A la Soufrans Gen Pri !

           A la Soufrans Itil !

Chante 2 : Flajelasyon :

Ref : Flajelasyon !  Flajelasyon 

1- Lè yo kenbe yon moun pou yo maltrete l san l pa fè anyen, lè yo pa menm ba l tan pou l rale yon souf pou l refè fòs li. Se pitit ou a menm y ap trete konsa malgre l inosan.

2- Lè yo kenbe yon moun pou yo souflete l san l pa fè anyen, lè yo pa menm kite l di yon sèl pawòl pou l defan tèt li. Se pitit ou a menm y ap trete konsa malgre l inosan.

 

KREDO: (Resite)

Mwen kwè gen yon sèl Bon Dye. Se Papa a. Li gen tout pouvwa. Li kreye Syèl la ak Tè a. Li fè tout sa moun wè ak tout sa moun pa wè.

Mwen kwè gen yon sèl Gran Mèt. Se Jezi-Kri, sèl Pitit Bon Dye a. Li se Pitit Papa a depi anvan tout tan. Li se Bon Dye nan Bon Dye a, Limyè nan Limyè a. Bon Dye tout bon vre nan Bon Dye tout bon vre a. Li se Pitit, men se pa kreye yo kreye Li. Li se menm Bon Dye ak Papa a. Se pa Pouvwa Li tout bagay fèt. Se pou tout moun. Se pou L’vin sove nou, Li desann sot nan Syèl.

[Etan n’ap di sa, nou koube tèt nou byen ba]

Se pa Pouvwa Lespri-Sen an, Kò Li vin fèt nan Vant Mari Ki vyèj, e Li tounen yon moun.

Se poutèt nou toujou, yo kloure Li sou yon Kwa. Li soufri sou rèyn Pons Pilat. Li mouri, e yo antere Li. Sou twazyèm jou, Li leve, jan Labib la te di a. Li monte nan Syèl, e Li chita adwat Papa a. Li gen pou L’retounen avèk tout Pouvwa Li, Pou L jije ni moun k’ap viv, ni moun ki mouri. E Li va Rwa pou tout tan.

Mwen kwè gen Lespri-Sen an. Li se Gran Mèt e Li bay lavi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la. Yo adore’L ansanm ak Papa a, ansanm ak Pitit la. E Li jwenn menm lwanj ak Yo. Se Li Ki t’ap pale lè profèt yo t’ap pale.

Mwen kwè gen yon sèl Legliz, ki fè yon sèl kòt fanmi. Li sen. Li la pou tout moun. Se sou Apot yo li bati.

Mwen rekonèt gen yon sèl Batèm pou padone peche. M’ap tann tout mò leve, m’ap tann lavi k’ap vini an. Amèn

PRIYÈ PÈP: Papa, mwen remèt Lespri mwen nan men ou. Papa, anye. Mwen remèt Lespri mwen nan men ou.

OFRAN/OFÈTWA: Bondye, Bondye poukisa ou lage mwen. Map fè soupi, ni ou pa voye je. Ou pa reponn, ou se sèl Papa mwen genyen. Nan pye ou sèl, kè m genyen pou plenyen.

1- Depi Adan, ni Noye, ni Abraam

Papa nou yo konfye nan ou.

Ou sove yo, kan yo te rele ba ou.

Ou ki yon Dye tout an amou.

SEN: Aklame non Bon Dye ki sen Ozana. Aklame non Bon Dye ki sen Ozana. Aklame non Bon Dye ki sen Ozana. Bon Dye ki twa fwa sen (Oza-a-na)

1 Syèl la, tè a, plen avèk bèl pouvwa Bon Dye, Serafen yo, Cheriben yo pwostene devan l.

2 Lwanj, lwanj pou Jezi Kri kap vini an, bèl limyè l la plen tout tè a, mòn Siyon kontan

ANAMNÈZ: Gen yon nonm ki pa gen parèy li bay vi li pou dènye moun, ala w mèvèy ekstrodinè se renmen (2X)

LAPÈ: Kote gen lafwa gen lesperans, si gen lesperans, gen lanmou. Kote gen lamou, genyen lapè, lapè sou tout tè a.

  1. Gran Mèt fè mwen tounen youn zouti. Kap simaye lanmou. E fè pandan chak jou nan lavi n Lapè anvayi nou, Lapè ’ ou wa se pa yon kalman, pou fè tout moun domi; men yon fòs kape Reye yon jou verite sou latè.

KOMINYON: Ref : Kò sa a, sam sa a se mwen Jesi ki ba nou’l. Manjel bwè li kretyen pou nou gen lavi..

1-Se mwen yo rele Jezi a, se mwen menm  pitit Bon Dye a. Se mwen menm ki pote lavi. Se kò mwen pou nou tout manje.

2- Se mwen menm ki nouvo kontra a. se mwen menm Bon Dye voye a. Kò mwen se pi bon mouriti kap kenbe lavi pou toutan.

SÒTI: Jetsemani, men yo touye Jezi. Jetsemani, yo sasinen frè m nan. Se nou tout ki la ki komèt krim nan. Se peche nou yo, ki fè zak sila. An nou mande Bon Dye padon. Padon, padon, padon Bon Dye (2).

1- Chak fwa n touye tè a se Jezi nou touye. Padon, padon Bon Dye. Chak fwa n touye lavi. Se Jezi nou touye. Padon, padon Bon Dye.

2- Chak fwa n touye lanmou. Se Jezi nou touye. Padon, padon, Bon Dye.

Chak fwa n touye jistis se Jezi nou touye. Padon, padon Bondye

BÒN SEMÈN SENT !

Laisser un commentaire