Chante pou Lamès – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

ANTRE:

Si gen youn nan nou la a ki kap di l pa janm fè peche, se li ak konsyans l ki pou bay premye kout wòch l. An avan sila a ki Kwèl san peche 1 2 3 e 4 mmmm. An nou wè mesye dam, sa n ap tan n ankò? bay premye kout wòch la !

 

Gran maten nan tanp la, yon foul moun gen tan rasanble pou yo koute Jezi ki te vin pou l preche.  Antretan yon bann farizyen rive : wòch nan men tou pare pou yo kalonnen yon jèn ti nègès yo pran nan adiltè

 

KIRIYE:

Mmmm tou piti, piti nou fè n devan w (2X).

 

1-Jezi ou men m ki sovè nou, nou konnen nou koupab devan w. Men Gran Mèt, wa fè pa nou.

 

MEDITASYON :

Vini fè gran fèt pou Gran Mèt la paske Gran Mèt la fè mèvèy !

 

AKLAMASYON L’EVANJIL LA : 

Pawòl Gran Mèt la tankou yon chandѐl, ki fѐ m wѐ kote pou mwen mete pye m. Pawòl Gran Mѐt la se yon bèl limyѐ; k ape klere toutan chemen lavi mwen

.

1- Mwen fѐ sѐman epi m vle kenbe, m vle fѐ tou sa ou te deside pou mwen. Gran Mѐt gade mizѐ malere ba yo lavi ou te pwomѐt la.

 

KREDO(Resite)

Mwen kwè gen yon sèl Bon Dye. Se Papa a. Li gen tout pouvwa. Li kreye Syèl la ak Tè a. Li fè tout sa moun wè ak tout sa moun pa wè.

 

Mwen kwè gen yon sèl Gran Mèt. Se Jezi-Kri, sèl Pitit Bon Dye a. Li se Pitit Papa a depi anvan tout tan. Li se Bon Dye nan Bon Dye a, Limyè nan Limyè a. Bon Dye tout bon vre nan Bon Dye tout bon vre a. Li se Pitit, men se pa kreye yo kreye Li. Li se menm Bon Dye ak Papa a. Se pa Pouvwa Li tout bagay fèt. Se pou tout moun. Se pou L’vin sove nou, Li desann sot nan Syèl.

 

[Etan n’ap di sa, nou koube tèt nou byen ba]

 

Se pa Pouvwa Lespri-Sen an, Kò Li vin fèt nan Vant Mari Ki vyèj, e Li tounen yon moun.

 

Se poutèt nou toujou, yo kloure Li sou yon Kwa. Li soufri sou rèyn Pons Pilat. Li mouri, e yo antere Li. Sou twazyèm jou, Li leve, jan Labib la te di a. Li monte nan Syèl, e Li chita adwat Papa a. Li gen pou L’retounen avèk tout Pouvwa Li, Pou L jije ni moun k’ap viv, ni moun ki mouri. E Li va Rwa pou tout tan.

 

Mwen kwè gen Lespri-Sen an. Li se Gran Mèt e Li bay lavi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la. Yo adore’L ansanm ak Papa a, ansanm ak Pitit la. E Li jwenn menm lwanj ak Yo. Se Li Ki t’ap pale lè profèt yo t’ap pale.

 

Mwen kwè gen yon sèl Legliz, ki fè yon sèl kòt fanmi. Li sen. Li la pou tout moun. Se sou Apot yo li bati.

 

Mwen rekonèt gen yon sèl Batèm pou padone peche. M’ap tann tout mò leve, m’ap tann lavi k’ap vini an. Amèn

 

PRIYÈ PÈP BON DYE :

Bon Dye o ye oye oye. Men pitit ou yo oye oye. Bon Dye o ye oye oye   n ape chèche ou kote ou ye

 

OFRAN/OFÈTWA :

Ref : Banm yon chans pou m ka reviv ankò Senyè. Banm yon chans pou m ka reviv ankò o. Se pa lajan, se pa richès m ap mande w banm yon chans poum ka reviv ankò

 

1 Lè m fè peche, m’santi mwen antrave Senyè, lè m fè peche, m’ santi mwen antrave o. Ou ki renmen m, ou ki konnen m, m ap mande w ban m yon chans pou m ka reviv ankò.

 

2 Mari Madlèn, te fè anpil peche Senyè, Mari Madlèn, te fè anpil peche o. Yo tap touye l pou adiltè, ou pat kondane l-ou-te-ba l yon chans pou l ka reviv ankò

 

3 Pyè te rive trayi w pandan twa fwa Senyè, Pyè te rive trayi w pandan twa fwa o. Ou pat jete l, ou pat kraze l, ou priye pou li, ou te bal yon chans pou l ka reviv ankò.

 

SANCTUS : Sen, Gran mèt la sen, Li menm sèl ki sen, O wi li sen!  (2X) 

 

1 Syèl la ak tè-a met tèt ansanm (2X)

Pou chante viv pou Gran Mèt la (2X)

Ozana-e, Ozana-e-e-e-e,Ozana,

Viv Bon Dye nou an.

 

2 Bravo pou sila k-ap vini (2X)

K-ap vini o non Gran mèt la (2X)

Ozana-e, Ozana-e-e-e-e,Ozana,

VivBon Dye nou an.

 

ANAMNÈZ : Jezi te mouri li leve, an n bat bravo, l ale jwen Papa l lap tounen, wi nou kontan

 

LA PÈ: Mwen konte sou ou, ou mèt konte sou mwen tou. Mwen konte sou ou. Ou mèt konte sou mwen

 

1 M’ap kenbe men’w frè mwen

M’ap gade’w nan je

Mwen vle soutni’w sè mwen

Mwen konte sou ou tou (2X)

 

KOMINYON :

Ref : Vini Resevwa Gran Mèt la pou mèvèy sa a ki te fè sou Kwa a.

Ti losti sa a byen piti vre

Men sa k ladan l, nou pa kab pale

Se lavi vre an kantite

K ap simaye bay sa ki vle.

 

1 Vini non se lavi toutantye.

Yon ti pen k ap simaye lanmou

Se lapè, se lajwa san rete

Jezi ap avè w pou toutan

 

2- Vini non Jezi Kri anvi wè w

L ap desann lakay ou san pwoblèm

L ap ede w kenbe lafwa ou fè m

Jezi ap avè w pou toutan

 

MÈSI : Jezi Gran Mѐt kijan pou n di ou mѐsi, ou tѐlman fѐ mѐvѐy ou chanje kѐ mwen. Jezi Gran Mèt kijan pou n di ou mѐsi, mѐsi anpil, mѐsi anpil, bouch mwen pa kont pou mwen di ou mѐsi, mѐsi anpil, mѐsi anpil, bouch mwen pa kont pou m rakonte zѐv ou.

 

1- Toulèjou ou ban mwen lavi w, ou pwoteje mwen. Toulèjou ou ban mwen limyѐ w, ou klere mwen.

 

SÒTI : Ref : Jezi Sovè, mape suiv ou, ou menm ki te mouri pou mwen. Pa janm kite mwen lage ou tanpri Gran Mèt, kenbe m souple

 

1-Chemen an souvan difisil Jezi Sovè m ape suiv ou,  avèk ou lavi n pi fasil m ape suiv ou kenbe m souple.

 

2-Ou te di m «mache dèyè mwen» Jezi Sovè m ape suiv ou. Pote kwa w san w pa janm febli, m ape suiv ou, kenbe m souple

 

 

            

 

           

Laisser un commentaire