Chante pou Lamès 5e Dimanch Ane Se

ANTRE:

Gran Mèt mwen tande ou rele mwen pou m vin n fè sèvis ou. Mwen abandone tout travay mwen pou m vin n pale pawòl ou (2X)

1 Pandan m t ap peche mwen tande, yon vwa k ap rele m byen fò. Li di mwen Simon mete m nan Lak, kounye a ou pral peche moun

PITYE:

Kou yon ti bebe mwen koube m byen ba devan w, m’vin mande w padon pou tout fwa m te fè w lapen n. Mwen rekonèt tò m mwen pa vo anyen devan w pitye pou mwen.

1- Mwen fè peche nan panse m nan mal aji m yo. Mwen fè w lapenn, lè m ap viv nan egoyis

GLORIA :

An rele viv Bon Dye nan syèl la o o o

An n fè Lwanj pou li o o o,

Anwo latè moun li renmen yo o o o,

Y ap viv a kè poze.

1- An n chante lwanj pou li, pou n di jan li debyen, li sèl n ap adore fò nou fѐ l kompliman ! Fò nou di li mѐsi pou jan l fѐ sa ki bѐl, poutèt li se Gran Mѐt, paske l gen tout pouvwa!

2- Jezi ou se Gran Mѐt, ou se pitit Papa a ou se Wa nan syѐl la, Papa w baw tout pouvwa! Ou te vin sou tè a pou efase peche, ede n pou n pa tonbe manje manje bliye!

3- Lespri montre n renmen pou nou fѐ moun debyen. Pou nou viv men nan men paske nou se kretyen! Ban nou tout bon mwayen   kap fѐ nou viv pi byen, pou nou fѐ sa ki byen ni jodi ni demen!

MEDITASYON :
Bon Dye Gran Mèt mwen fò m chante lwanj ou, fòm di kijan Nom ou gran toupatou

AKLAMASYON L’EVANJIL:  
Bravo rele viv pou Nèg sa a ki klere n ak limyè l la. Bravo chante ak tout kè nou, Alelouya, viv Gran Mèt la!

KREDO: (Resite)

Mwen kwè gen yon sèl Bon Dye. Se Papa a. Li gen tout pouvwa. Li kreye Syèl la ak Tè a. Li fè tout sa moun wè ak tout sa moun pa wè.
Mwen kwè gen yon sèl Gran Mèt. Se Jezi-Kri, sèl Pitit Bon Dye a. Li se Pitit Papa a depi anvan tout tan. Li se Bon Dye nan Bon Dye a, Limyè nan Limyè a. Bon Dye tout bon vre nan Bon Dye tout bon vre a. Li se Pitit, men se pa kreye yo kreye Li. Li se menm Bon Dye ak Papa a. Se pa Pouvwa Li tout bagay fèt. Se pou tout moun. Se pou L’vin sove nou, Li desann sot nan Syèl.
[Etan n’ap di sa, nou koube tèt nou byen ba]

Se pa Pouvwa Lespri-Sen an, Kò Li vin fèt nan Vant Mari Ki vyèj, e Li tounen yon moun.

Se poutèt nou toujou, yo kloure Li sou yon Kwa. Li soufri sou rèyn Pons Pilat. Li mouri, e yo antere Li. Sou twazyèm jou, Li leve, jan Labib la te di a. Li monte nan Syèl, e Li chita adwat Papa a. Li gen pou L’retounen avèk tout Pouvwa Li, Pou L jije ni moun k’ap viv, ni moun ki mouri. E Li va Rwa pou tout tan.

Mwen kwè gen Lespri-Sen an. Li se Gran Mèt e Li bay lavi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la. Yo adore’L ansanm ak Papa a, ansanm ak Pitit la. E Li jwenn menm lwanj ak Yo. Se Li Ki t’ap pale lè profèt yo t’ap pale.

Mwen kwè gen yon sèl Legliz, ki fè yon sèl kòt fanmi. Li sen. Li la pou tout moun. Se sou Apot yo li bati.

Mwen rekonèt gen yon sèl Batèm pou padone peche. M’ap tann tout mò leve, m’ap tann lavi k’ap vini an. Amèn

PRIYÈ PÈP :

Pitit ou nou ye pinga w lage nou. Nan traka nou ye vini sove nou.

OFRAN :

Ref : Adje Papa pa vire tèt ou devan nou, ti kado nou an, se yon bon santiman li ye, pran li souple !
1 Kado sa a Gran Mèt se tout ti efò nou te kab fè, men ou konnen’n, se pa fòt nou, de twa ti defo glise ladan’l,kenbe’l Gran Mèt !

2 Kado sa a Gran Mèt, se tout dlo ki koule nan je nou, se injistis, yo te kon’n fè’n, nou pote yo pou transfòme yo, soutni’l Gran Mèt !

3 Kado sa a Gran Mèt, se bouch tout kretyen yo fè bèbè, yo pè pale, la verite, se sèl bagay ki kab libere nou, soti nan tray !

OFETWA :

Bon Dye Papa nou ki si bon gras a Jezi Kri Pitit ou, nou vin ofri-w  sa nou genyen menm sil piti aksepte li pou nou.

1-Gran Mèt men losti a, se fwi travay nou li ye ; pran li souple fe’l tounen Kò Jezi Kri.

2- Gran Mèt men diven an, se fwi travay nou li ye ; pran li souple fe’l tounen San Jezi Kri.

SANCTUS :

Ref: Gran Mèt la sen, li sen reyèlman vre An nou chante sen, sen, sen. Gran Mèt la sen, reyèlman vre. An nou chante Non li

1- Syèl ak tè a ap chante mèvèy li.  Yap rele Ozana !

2- Benediksyon pou Jezi sovè n nan. Ozana nan syèl la !

ANAMNÈZ 

Li leve Kris la ki te mouri a. Li vivan Kris la yo te touye a

LA PÈ:

Kretyen! an nou bay la men montre se frè nou ye (se frè nou ye e) Zanmi! An n kole zepòl pou nou rekonsilye e e (2X)

1- M ape souri ba ou.  ou mèt souri ban m tou ;  si te gen ti fache, n ape rekonsilye

2- M ap ouvri je m nan je w pou mwen di w mwen renmen w, ou mèt pwoche kote m, pou nou bay akola a a d.

KOMINYON :

Ref : Kouraj mezanmi, fè yon lòt ti kou tanpri, nou pa gen dwa lage lè n ap fè travay Bon Dye

1 Yon jou bò dlo Jenezarèt pèp la konble Mèt la, Jezi monte nan yon kanòt sa k te pou Simon an

2-Lè l fi n preche pèp la di li : An ale nan gran dlo, ou’a jete sen n pou mwen tanpri, pou n kenbe pwasson yo.

3-Simon di li : N redi tout nwit san nou pa pran anyen. Men kòm se ou ki di mwen li,  m’dakò pou m jete sen n

4- Lafwa Simon jwen rekonpans : sen n yo menm t ap chire, se pa ti kras pwasson yo pran : kanòt la t ap koule

MESI : silans

SÒTI :

Ref : An n al pote bon nouvèl la, an n al travay pou GM la. Nou te promèt Jezi tou sa, fò n pa bliye pwomès se dèt.

1- Leve kretyen an nou reveye, fò n al pote bòn nouvèl la. Pami nou pa dwe gen divizyon, an nou mete nou an aksyon.

2- Nou gen yon fòs ki pwuisan anpil, se sila nou rele lafwa. Nou pa bezwen fè anpil kalkil, pou n konvèti moun pil pa pil.

 

 

 

                                      

 

 

Laisser un commentaire