Chante pou Lamès – 1e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

 

ANTRE:

Ref : Rache kè wòch nou an Bon Dye,

Ban nou yon kè tou nèf nan plas li tanpri. Yon kè ki bat pou ou toutan

Yon kè devwe, yon kè ki sansib tout bon.

 

1 Ou bliye kouman pèp la te engra

Jan l te mal aji avè w

Ou rele l, ou met bag nèf nan dwèt li

Pou montre l jan w renmen l

 

2 Ou mete nan fon kè pitit ou yo

Tou sa w vle pou yo konnen

Ou ba nou l’Espri a ki fè n renmen

Sa w mande n pou nou fè.

 

KIRIÝE:

Bon Dye Papa, men nou kap mandew padon, konsyans nou si télman reprochen,  Men nou Papa, men nou! (2X)

 

Padon Papa, pou vye zak nou yo nou met a kote komandman ou yo. Oh Papa, gen pitye-e pou nou !

 

MEDITASYON :

Gran Mèt se ou k pou kache m, ou menm ki Bon Dye m mwen fye nan ou.

 

AKLAMASYON L’EVANJIL LA : 

Pawòl ou yo Gran Mèt se la verite, si nou kote yo la vi n va chanje

 

KREDO: 

Ref : Wi mwen kwè nan Bon Dye

Sou pawòl li m ap regle lavi mwen.

Wi mwen kwè nan Bon Dye

Se limyè l la kap klere chemen mwen.

 

1- Gen Bon Dye Papa a, wi mwen kwè

Li gen tout pouvwa,  wi mwen kwè

Li fe tout bagay,  wi mwen kwè

Ni syèl ak tè a, wi mwen kwè

Tout mèvèy nou wè, wi  mwen kwè

Ni sa nou pa wè, wi mwen kwè

Paske l renmen nou,Bon Dye se renmen

 

2- Genyen Jezi-Kri,  wi mwen kwè

Se Pitit Papa a,  wi mwen kwè

Jezi se Bon Dye,  wi mwen kwè

 

Li sè sèl Gran Mèt, wi mwen kwè

Li te tounen moun, wi mwen kwè

Gras a Lespri-Sen, wi mwen kwè

Mari e enfante’ l, Bon Dye tounen moun!

 

3- Gen Lespri-Sen an, wi mwen kwè

Se li k bay lavi, wi mwen kwè

Se Lespri Papa a,  wi mwen kwè

Ak Pitit la tou,  wi mwen kwè

Se li k t’ap pale, wi mwen kwè

Nan bouch apot yo, wi mwen kwè   

Legliz la nan men l, Se li k ap Mennenl

 

PRIYÈ PÈP BON DYE A:

Koute lapriyè n ap fè w o wi bon Papa souple. O wi tout pwoblèm nou yo chè Papa

 

OFRAN :

Sa pòv genyen, se sal pote nan mache, sa yon manman genyen, se sal bay pitit li, nou vin remèt lavi nou nan men ou Gran Mèt, ak tout renmen ou mete nan kè nou. (2X)

1- Tou sa nou genyen se gras a ou menm Bon Dye, l’Espri nou, kò nou, kè nou, kouraj nou. Se pi bèl kado ou te ba nou pou nou viv, mèsi jodiya e pou tout tan

2- Nou vin di w mèsi pou tout zanmi ou ba nou, pou tout frè ak sè kap antoure nou, ansanm avèk yo n ape lite pou nou viv, mèsi jodiya e pou tout tan.

 

OFÈTWA:

1-Ti Pen an se pou ou nou pote l

Ti kèt la, se pou ou n ap fè li, Papa

Men yo, ou ki ba nou yo,

Nou travay yo, nou pote yo vin ofri w

Pran yo, kè n antoure yo,

Se tout nou menm nou pote vin ofri ou.

 

2- Diven an se pou ou nou pote l

Ti flé yo se pou ou nou pote l Papa

Men yo, ou ki ba nou yo,

Nou travay yo, nou pote yo vin ofri w

Pran yo, kè n antoure yo,

Se tout nou menm nou pote vin ofri ou.

 

 

SANCTUS :

Se ou ki sen Gran Mèt, se ou ki Sen, se ou ki Sen, se ou ki Sen. (2X)

 

1 Mèvèy ou yo plen syèl la ak tè a, se ou ki Sen, se ou ki Sen. Syèl ak tè a deklare jan ou gran, nap rele viv pou ou.

 

2 Tou sa a ou fè ape rele bravo, se ou ki Sen, se ou ki Sen. Pou sila ou voye vin delivre n, nap rele viv pou ou.

 

ELEVASYON :

Jezi m adore w Jezi m adore w.

 

ANAMNÈZ :

Jezi leve nou menm tou an nou leve

 

LA PÈ:

Fò nou tout ansanm fè youn, se lòd Jezi te pase. Ou pa kab rayi san ou, nou tout se san Jezi-Kri Li menm ki rasanble nou ou, fò nou tout ansanm fè youn.

 

KOMINYON :

Moun pa viv ak pen sèlman men ak tou sak sot nan Bon Dye.

 

1 Jezi plen avèk lEspri li tounen sot bò Jouden Li kite lEspri kondwui l nan yon tè ki lwen ki tou sèk

 

2- Karant jou dyab la teste l jou sa yo li pa manje men le jou yo rive bout li santi grangou anpare l

 

3 Dyab la menm di li konsa : Si se ou k pitit Bon Dye pale avèk wòch sa yo pou yo kapab vin tounen pen

 

MESI :

Ref : Mèsi Bon Dye pou mèvèy ou fè pou nou mèsi Bon Dye, mèsi. Mèsi anpil pou lavi ou fè n kado mèsi Bon Dye, mèsi.

           

1 Youn ap travay pou lòt, n ape lite pou n viv nou lapriyè ansanm, mèsi pou tou sa wi. Jezi rasanble nou pou nou manje Kò li, Legliz la gadyen nou, mèsi anpil

 

SÒTI :

Ref : Al fè wout ou Satan! Men sak ekri : Se Bon Dye Gran Mèt ou pou ou adore. Se li menm sèl pou ou sèvi.

1 L’Espri a vin kondwi Jezi nan savan nan. Li ret san manje karant jou ak karant nwit. Diab la vin eseye-l men li pa reyisi. Jezi kenbe fè m, li voye Satan ale.

 

 

           

 

  

Laisser un commentaire