32e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

32e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Lekti yo: Liv Makabe 7, 1-2 ak 9-14; Sòm 17; 2e Lèt Sen Pòl pou Tesalonik yo 2:16 + chapit 3:5; Lik 20:27-38

 

Zanmi yo, lekti jodiya pale sou 3 bagay : verite, jistis ak libète.

  • Verite: Fon pa pè pale laverite. Frè Makabe yo pa pè lanmò. Yo mouri pou verite ak prensip. Men, m wè vizaj Pilat nan pwosè twazyèm frè a. Malgre Rwa ak dirijan l yo, wè frè yo inosan, sitou twazyèm nan, li fè maltrete yo kanmenm.

 

Tankou Frè Makabe yo, fò n pa pè denonse laverite, lite pou diyite nou epi defann sila ki piti yo. Yap touye kò nou se vre. Yap revoke nou nan travay, zanmi ap trayi nou; nou gen dwa menm pran yon divòs. Men kado pa n nan sere nan syèl la. Si n kontinye fè byen, nap kòmanse goute pirouli sa, sou tè a, paske lòt moun ap fè nou dibyen tou.

 

  • Jistis : Medam yo nan Levanjil la sanble ak vèv la ki depi lotrejou ap mande Bondye jistis nan sòm 17 sa : « Bondye tande rèl mwen, ban m jistis, paske se ou map sèvi. » Zanmi, nou blije,kenbe pye Bondye lajounen kon lannwit. Fòn lapriyè pou lòt yo tou, jan Pòl di nan 2e lekti a. Si n fè sa, jaden lafwa nou va wouze epi nan pote bon jan fwi pou sosyete a.

 

  1. Libète: Ou wè lekti jodiya fè n pran leson pou n pa abize fi. Nan Legliz tankou nan sosyete a, fi yo manke respè. Medam yo pa ka egziste, kote gason ap kòmande, sof si yo je pete klere. Fi ki te blije marye tout 7 frè yo dapre lalwa, pral rale souf, jis nan syèl. Èske lwa sa, pa toupizi medam yo? Pa egzanp, fi a blije renmen moun nan, menm si bouch li krochi, menm si l malèdve paske l se bòfrè l. Se Fi ki toujou pote tèt kase, nan pi fò istwa sosyete yo. Poukisa se jis nan wayòm syèl la, fi sa, pral pran repo ?

 

Levanjil sa envite n pou youn respèkte lòt, ke w se gason, ke w se fi. Li mande n respèkte lide lòt yo.  Pa egzanp si w pa manje vyann oswa ou vejetaryen ; si  kwè nan rezireksyon ou pa ; si w Katolik oswa Pwotestan, Demokrat oswa Repibliken, PHTK oswa Opozisyon, elatriye. Men nan tout sa, chak moun dwe gen tèt yo byen plase sou zepòl yo. Si n sonje 2 semèn pase, Sen Pòl tap di n : ‘Pa koute moun kap di nou, men Jezi adwat oswa agoch. Fè sa n gen pou fè: viv nan laverite, bay jistis epi rete lib nan kè w, nan lespri ak nan kò w.

 

Marie Philomène Péan, D.Min, BCC.,  gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplen. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.

 

 

Laisser un commentaire