31e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

 

Lekti yo: Lasajès 11: 22 + chapit 12 :2; Sòm 145; 2e Lèt Sen Pòl pou Tesalonik yo 1:11 + chapit 2:2; Lik 19:1-10

 

Èske n te mande Bondye yon kichòy semèn pase? Ki rezilta nou jwenn?

Jodiya m tounen ankò ak vèv la, paske Pèp Ayisyen ap viv yon sitirasyon ki fè l sanble ak vèv Pèp Izrayèl la. Vèv ak Òfèlen yo, te pami klas moun, yo te konn neglije nan listwa pèp sa. Gwo potanta ak moun Legliz, te konn pran avantaj sou yo. Nou jwenn anpil referans ki pale sou vèv nan Ansyen Kontra: Ezekyèl 22 : 6-7,  Detewonòm 16 : 11-14, Jeremi 22 : 1-5, Izayi 10 : 1-3, Sòm 68 : 5. Jezi di mo pa l tou nan nouvo Kontra: Sen Jan 19 :25, Lik 7 : 11-17. Apot yo swiv menm wout la pou mande respè pou vèv yo. Yo menm chwazi  Dyak pou voye je sou yo. Travay Apot yo 6, 1 Timote: 5, Sen Jak 1: 27.

Jodiya se sòm 145 vèsè 14 ki fè m sonje vèv yo.  M konpare l ak tout moun kap pote yon fado sou do yo, sa kap kriye, sa kap mande jistis. David lapriyè nan sòm nan konsa: Bondye soutni tout moun kap tonbe. Li bay tout moun ki nan laflikson kouraj ».  

Se pa sèl soufrans fizik vèv la, Bondye gade. Lap gade kè nou, jan 1e lekti a di l la. Se nou menm ki chwazi pou n vèv oswa vèf, lè n mete Lespri Sen an deyò ; lè nap viv nan peche. Nou pa pran chemen konfesyon ak rekonsilyasyon. Nap plede jije lòt yo. Pito nou lapriyè pou frè ak sè nou yo, jan Pòl te fè pou moun Tesalonik yo: « Nou toujou ap lapriyè pou nou ak nanm nou, pou nou parèt bèl devan Bondye ak devan lòt yo ».

Mezanmi, èske m prèt pou m louvri pòt mwen, si lòt la vin mande m padon? Gade ki demach Zache fè nan Levanjil la pou l jwenn Jezi. Li ale pi wo pase sa yo mande l la; li monte yon pye bwa. Li pa koute foul la, ki ka di l flatè, volè, ak tout lòt kalite mepriz.

Syèl la rezève pou sila ki fè kò yo piti. Syèl la, se pa lè w mouri sèlman. Se lè w chèche lapè ak kè kontan ak moun kote wap viv yo. Mezanmi, an nou chak fè yon demach rekonsilyasyon nan semèn sa. Ann lapriyè pou lenmi nou yo, moun ki fè nou enjitis. Konsa na viv ak kè poze, nap ka preche Levanjil la bay lòt yo. Lè chante sa vin nan kè nou: « Bondye gen kè l sansib pou nou, li pran pasyans pou l renmen nou »; na sonje, nou te tounen yon Bondye pou lòt la.

Si w pat mande Bondye yon kichòy semèn pase, mande l gras sa, pou semèn sa.

 

Marie Philomène Péan, D.Min, BCC.,  gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplen. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.

Laisser un commentaire